Země, kterou chceme

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Žáci společně přemýšlí nad tím, jak by si přáli, aby vypadala ČR v roce 2030. Dozvídají se o procesu formulace rozvojových cílů v rámci Agendy 2030 na globální i národní úrovni. V doplňující hodině mají příležitost zkoumat vzájemné vazby mezi jednotlivými cíli a uvědomit si jejich propojenost.

Pomůcky

větší arch papíru pro každou skupinku (4-5 žáků), psací (či výtvarné) potřeby, přístup k internetu (stačí na chytrých telefonech žáků, min. dva ve skupince)

Vlastní formulace cílů
 • Žáci se zamýšlí nad tím, jak by si představovali Českou republiku v roce 2030 a s vědomím planetárních hranic formulují své priority.

 • Žáci se seznámí s globálními Cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a procesem vyjednávání strategie na národní úrovni (Strategický rámec ČR 2030).

 • Žáci zkoumají vzájemné vazby mezi jednotlivými cíli a porozumí, proč je důležité se jimi nezabývat izolovaně.

Časový rozsah
1-2 x 45 min.; zadání domácího úkolu je potřeba provést před první hodinou
Popis uč. jednotky

 
1. Udržitelnost: shrnutí domácího úkolu (5 min.)

Žáci si přinášejí vypracovaný domácí úkol zadaný v předchozí hodině, který na začátku hodiny shrneme.


Zadání domácího úkolu:

1. Jak rozumíte pojmu „udržitelnost“? Zeptejte se ve svém okolí. Co si pod tímto pojmem představují ostatní? Jak by jej definovali?

2. S pomocí internetu vlastními slovy definujte pojem „udržitelný rozvoj“.


Shrnutí v hodině:

Ve třídě sdílíme definice „udržitelného rozvoje“ a zkoumáme význam pojmu „udržitelnost“. Co mají jednotlivá zjištění společného? V čem se liší? V čem spočívá „udržitelnost“ rozvoje?

Poté můžeme přečíst (či ukázat na tabuli) některé příklady:

 • „Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí v současnosti tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací”. (Cíle udržitelného rozvoje. Průvodce pro děti)

 • Zákon o životním prostředí z roku 1992 říká, že udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.

 • Evropský parlament udržitelný rozvoj definuje jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“.

   

2. ČR v roce 2030 – Země, kterou chceme (13 min.)

Žáky rozdělíme do skupin po 4-5. Požádáme je, aby se zamysleli nad tím, jak by chtěli, aby Česká republika vypadala v roce 2030. Za účelem rozproudění diskuze ve skupinách jim nabídneme následující podotázky (můžeme je např. napsat na tabuli):

 • Jak by vypadala země, ve které bych chtěl/a žít?

 • Na čem mi záleží? Co potřebuji ke spokojenému životu?

 • Jak by mohla vypadat spravedlivější společnost?

 • Je taková společnost „udržitelnější“ než ta současná? 

Je možné, že žáci se budou zaměřovat spíše na negativní stránky a problémy, které vnímají v dnešní ČR. Pokusíme se jejich pozornost přeorientovat na pozitivně formulovanou vizi/cíle (Jak by vypadala země, ve které by se tyto problémy podařilo vyřešit?). Pokud zaznamenáme negativní formulace, pomůžeme je žákům přeformulovat pozitivně (př.: Neexistuje chudoba. → Každý má uspokojeny své základní lidské potřeby a může žít důstojný život.).

Vyzveme žáky, aby ve skupinkách diskutovali a výsledek zaznamenali na papír (v podobě hesel či obrázků). Myšlenky si pak vzájemně sdílíme.

Poznámka: Formulace vizí/cílů může probíhat na různých úrovních abstrakce, což by ovšem pro naplnění cílů tohoto programu nemělo být překážkou.

 

3. Cíle udržitelného rozvoje – ve světě a u nás (17 min.)

Žákům krátce představíme Cíle pro udržitelný rozvoj a jejich kontext:

 • globální (viz str. 3-4 brožury):

  • Původní cíle, Rozvojové cíle tisíciletí (od r. 2000 do r. 2015) se zaměřovaly zejména na řešení problémů tzv. rozvojového světa – odstraňování chudoby a hladomoru, nemocí, zlepšení dostupnosti vzdělání, apod. Některé z nich se podařilo naplnit a některé ne.

  • Nové cíle byly vyjednány mezinárodním společenstvím v roce 2015 a jsou mnohem komplexnější. Do jejich formulace se zapojilo širší spektrum aktérů, včetně občanské společnosti, odborníků a businessu. Zároveň je závazný pro všechny země světa – ne pouze pro ty tzv. rozvojové, ale také např. pro ČR. S jejich splněním se počítá během následujících 15 let, tedy do r. 2030.

 • národní:

  • Na jaře 2017 by měl být českou vládou schválen strategický dokument, který je společným plánem pro udržitelnou kvalitu života v ČR. Říká se mu strategický rámec Česká republika 2030. Také v ČR se do jeho příprav zapojily nevládní neziskové organizace a odborníci.

  • Jedná se o příspěvek ČR knaplnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (Agendy pro udržitelný rozvoj 2030) a příslušných strategických cílů EU.

Žáky vyzveme, aby si prošli jednotlivé globálně schválené Cíle udržitelného rozvoje (ve vytištěné/elektronické brožuře, příp. na internetu (1)).

 

4. Inspirace a reflexe (10 min) 

V krátké diskuzi propojíme vizi žáků pro život v ČR s globálními cíli.

Otázky k diskuzi:

 • Najdete mezi cíli některá témata, která vásv první fázi nenapadla, ale jsou pro vás důležitá?

 • Odráží se ve vašich vizích ekonomické, sociální i environmentální aspekty nebo jste některou z těchto oblastí úplně vynechali?

 • Postrádáte naopak mezi globálními cíli některé oblasti? 

Žákům dáme chvíli na doplnění svých vizí (ČR v roce 2030) na základě inspirace globálními SDGs. 

Žáky vyzveme k tomu, aby své vize zhodnotili z hlediska definic udržitelnosti ze začátku hodiny a proveditelnosti:

 • Ve kterých ohledech je vaše vize udržitelná a ve kterých ne? Jsou mezi definicemi důležité rozdíly, které by se v tomto zhodnocení výrazně projevily?

 • Co konkrétního se musí stát, aby se jednotlivé cíle naplnily? Jak k tomu můžete přispět sami?


   

5. Možný domácí úkol

Žákům rozdáme či pošleme tento úryvek. Jedná se o formulaci vize ČR v roce 2030, konkrétně o verzi z prosince 2016 (2). Na základě vlastní formulované představy o tom, jak by měla ČR vypadat v roce 2030 a toho, co se dozvěděli v hodině, mají žáci za úkol připravit podobný text (či upravit tento), který by odrážel vizi jejich/jejich skupiny o směrování ČR.

Vize: jaká má být Česká republika v roce 2030?

Česká republika je v roce 2030 demokratickým, právním státem založeným na respektu k občanským, politickým, hospodářským a sociálním právům svých obyvatel a rozvíjejícím svou kulturně danou identitu. Zajišťuje vysokou kvalitu života a současně respektuje přírodní limity a chrání biologickou rozmanitost. Cíleně také napomáhá dosažení těchto hodnot jinde ve světě. Udržitelný rozvoj České republiky je poměřován zvyšováním kvality života každého jednotlivce i společnosti jako celku. Naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat ty své. Česká republika je soudržnou, aktivní a podnikavou společností rovných příležitostí a minimalizuje strukturální a sociální nerovnosti. Společnost a struktury rozhodování jsou odolné a pružné, schopné včas rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně reagovat na neočekávané změny a měnící se dynamiku globálního vývoje. Odolnost společenských vazeb a struktur a věcné řešení problémů jsou posilovány diskusí a dohodou.

  

6. Možné rozšíření: Propojenost a reflexe (až 45 min.)

Tento blok navazuje na předchozí hodinu; množství diskutovaných cílů (či počet zopakování celého bodu „propojenost“) lze určit podle časových možností.

Propojenost:

Žáky požádáme, aby ve skupinách ze svých vizí vybrali celkem tři cíle (či, podle míry abstrakce, vize v urč. oblastech života), které jsou pro ně nejvíce zajímavé či důležité - a to tak, aby se vždy jeden z nich týkal ekonomiky, jeden společnosti a jeden životního prostředí. Následně mají žáci za úkol se zamyslet, jak spolu tyto tři cíle vzájemně souvisí a jaké jsou mezi nimi vazby:

 • Jaké jsou mezi jednotlivými cíli vztahy? Jak jsou silné?

 • Jak naplnění jednoho cíle podpoří naplnění těch ostatních?

 • Jak nenaplnění jednoho cíle podrývá ty ostatní?

Žáci svá zjištění zaznamenají do diagramu na nový arch papíru.

 

Sdílení a reflexe:

Žáci svá zjištění prezentují ostatním, kteří je doplňují. Společně odpovídáme na následující otázky: 

 • Opakují se některé souvislosti? Jsou některá témata/cíle vzájemně propojena podobným způsobem?

 • Bylo pro vás složité najít vazby mezi tématy? Co vás překvapilo?

 • Co to znamená pro způsob, jakým se snažíme cílů dosáhnout?

 

 

1) Např. zde: http://www.fors.cz/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/#.WGlcq5IX6dw (podrobnější informace než v brožuře, včetně podcílů; vhodné pro starší žáky). 

2) Verze Strategického rámce ČR 2030, která byla v prosinci 2016 Úřadem vlády zaslána do meziresortního připomínkového řízení. 

 

Hodnocení

Hodnotit je možné vypracování domácího úkolu (bod 5).


Klíčová slova

demokracie, identita, kritické uvažování, občanská společnost, odpovědnost, participace, politika, projevit názor, spolupráce, udržitelný rozvoj

Autor: Vendula Menšíková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.