EDC/HRE Volume II: Growing up in Democracy

EDC/HRE Volume II: Growing up in Democracy Druhá ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy určená pro učitele, kteří chtějí téma začleňovat do běžné výuky. Tato publikace v anglickém jazyce obsahuje devět učebních lekcí (každá v délce přibližně čtyř vyučovacích hodin) pro první stupeň základních škol.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), k objednání na  book.coe.int – odkaz „education“, „Human Rights Education, intercultural education“ za 29 EUR

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor 

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Umění a kutura
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • hraní rolí
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace (včetně powerpointových podkladů)
 • výtvarné techniky
 • výzkum
 • vyhledávání informací v knihovně, na internetu

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně návodných otázek podporujících diskuzi, obsahují výukové cíle, úkoly pro žáky, použité metody práce a pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut, kompletní lekce je tvořena čtyřmi vyučovacími hodinami

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy připravené v příručce na okopírování, papíry, tužky
 • kopírovatelné přílohy– obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – je v omezené míře součástí textů

 

Subjektivní hodnocení:

+ kopírovatelné pracovní listy pro žáky a doplňující informace pro učitele bez potřeby úprav

+ všechny lekce mohou poskytnout kompletní náplň na jeden školní rok, zároveň je možné je využívat flexibilně dle potřeby (každá tvoří uzavřený celek)

+ přehledné zpracování textu s tabulkami poskytujícími sumarizaci obsahu jednotlivých lekcí

+ sada 12 podrobně popsaných metodických nástrojů využívaných žáky při práci (výzkum v knihovně, na internetu, vedení rozhovorů, výklad obrázků, myšlenkové mapy, výroba plakátů, pořádání výstav, plánování a vedení prezentací, příprava fólií a prezentací v PowerPointu, psaní novinových článků, uvádění představení, pořádání diskuzí)

+ angličtina v pracovních listech je jednoduchá – není třeba je překládat, naopak je možné je využít k procvičení (rozšíření) slovní zásoby

+ aktivity by měly žáky vést ke schopnosti účastnit se života demokratické společnosti – v počátcích ohledně odpovědnosti a rozhodování v rámci školního společenství, což poskytne nástroje pro pozdější přesah mimo školu

 

Náhodně z obsahu:

 • Identity – Me in my community
 • Conflict – Rules help to solve conflicts
 • Rules and law – The basis of living together
 • Power and authority – I am the boss! Am I?
 • Media – Media in use: I would if I could ...


Datum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: anglicky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 1. stupeň


Klíčová slova

demokracie, interkulturalita, mediální gramotnost, odpovědnost, participace, právo, spolupráce, svobodaPřiložené soubory:
Volume II Growing up in Democracy.pdf