Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O projektu Výchova k občanství


Základní údaje

Formální název: Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání (CZ.1.07/1.2.00/14.0084)

Trvání: od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2012

Udržitelnost projektu: realizována na Pedagogické fakultě (MgA. Lenka Remsová, Ph.D.) ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky a Katedrou občanské výchovy s finanční podporou MU.

Financován: z OPVK prostřednictvím ESF a státního rozpočtu ČR

Smysl: Smyslem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání na ZŠ, GYM a SOŠ v 13 krajích České republiky

Cílové skupiny: vedoucí a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, žáci a studenti 39 pilotních škol v celé České republice

 

Cíle projektu

 • Identifikovat podstatná témata z hlediska oblasti lidských práv a občanského vzdělávání a zajistit o nich co nejefektivnější komunikaci se školskou veřejností.
 • Tvorba strategických materiálů pro politiku občanského vzdělávání a stanovení měřítek kvality pro konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Zformulování srozumitelného a nosného étos občanství pro školní výuku a práci s mládeží.
 • Nastartovat dlouhodobou spolupráci mezi organizacemi (včetně zahraničních) a školami, které se tématem zabývají. Utřídit a pomáhat dále koncepčně rozvíjet stávající zkušenosti, kvalitní výukové materiály a vzdělávací semináře. Vyvinout tak kompletní servis v oblasti občanského vzdělávání založený na celonárodní síti spolupracujících subjektů (páteří sítě krajští koordinátoři).

 

Postup v rámci projektu + rámcový harmonogram

 • analýza dostupných materiálů, výzkumů, aktivit a vzdělávacích nabídek (duben - září 2010)
 • navázání spolupráce se školami (ZŠ, GYM, SOŠ) v každém kraji – vždy 2 učitelé (do konce roku 2010)
 • 3 víkendová setkání krajských koordinátorů – připomínkování a dotváření vzdělávacího programu pro učitele; navazování partnerství s dalšími organizacemi, kulatý stůl, tvorba sítě partnerů (do konce roku 2010)
 • vzdělávání pedagogů a společná příprava tematických plánů - 3 dvojdenní setkání (1. půle 2011)
 • pilotní výuka na 39 školách - 13 krajů ČR - implementace a dotváření temat. plánu (školní rok 2011/2012)
 • školení dalších učitelů formou námětových dílen, zapojení dalších subjektů (září - prosinec 2012)

 

Výstupy projektu

 • vzdělávací program pro učitele vytvořený a vyzkoušený v rámci pilotní výuky
 • konference o občanském vzdělávání zaměřené na školskou veřejnost
 • informační a komunikační webový portál pro všechny zúčastněné
 • sborník dobré praxe shrnující zkušenosti a příklady
 • přeložené a adaptované vybrané materiály Rady Evropy (RE)

 

Základní principy projektu

 • Nesnaží se vytvářet opět "novou iniciativu" a vymýšlet věci již několikrát někým jiným vymyšlené, ale propojuje všechny dosavadní, které měly již dříve poctivý a profesionálně zvládnutý záměr.
 • Pomáhá již fungujícím organizacím koncepčně šířit jejich vzdělávací a metodickou nabídku - materiály a zkušenosti mohou být prezentovány v rámci 80-ti hodinového kurzu pro učitele (organizace se tak mohou prezentovat a nabídnout své kvalitní materiály v návaznosti na celkovou koncepci vzdělávání a výchovy k občanství).
 • Využívá již vytvořené know-how, fixuje ho v systému využitelném pro budoucnost a hledá ideální formu podpory vyhovující potřebám a podmínkám konkrétních škol.
 • Využívá synergického efektu dřívějších a nově vzniklých programů a projektů, aby maximálně přispěl k výchově vzdělaných a svobodně myslící občanů.