Jak způsob vládnutí ovlivňuje váš život?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu lekce žáci poznají, že způsob politického uspořádání a vládnutí ovlivňuje naše životy ve všech ohledech (Tua res agitur. Jde o tvou věc, jde o tebe). Žáci si uvědomí, že v demokracii lze nejlépe zohlednit protichůdné zájmy a integrovat je do uspokojivého kompromisu.

Pomůcky

Pracovní materiál "Formy participace" a "Deklarace lidských práv" - zkrácená verze (viz přílohy)

Vlastní formulace cílů
  • Žáci popíší, jak způsob vládnutí ovlivňuje jejich životy
  • Žáci vyjmenují konkrétní způsoby participace
  • Žáci vyhledají vazby mezi politickou participací a lidskými právy
Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Motivace:

Tua res agitur. Jde o tvou věc, jde o tebe.

Svět, ve kterém žijeme, je tvořen lidmi a záleží jen na nás, jaký si ho vytvoříme. Rozvážné politické rozhodování je důležité. Naše vzájemná závislost počínaje místní a konče globální úrovní neustále roste. V demokratickém systému lze nejlépe zohlednit protichůdné zájmy a integrovat je do uspokojivého kompromisu za předpokladu, že byly vyslyšeny všechny skupiny.

Během aktivity by si žáci měli uvědomit, do jaké míry jsou jejich vlastní životy ovlivněny politikou, způsobem vládnutí, režimem, ve kterém žijí.

 

2. Aktivita "Jak politika ovlivňuje náš život?"

Průběh: Třídu lze ponechat jako celek, vhodnější je však rozdělit ji do malých skupin. Žáci dostanou následujcí úkoly, přičemž zaznamenají v bodech, v čem jsou jejich životy ovlivněny politikou, způsoby vládnutí a co by vyžadovalo změnu:

  • Vyprávějte příběh nedávného dne vašeho života - kam jste šli, co jste měli na sobě, co jste viděli, jedli, řekli, naučili se a dělali. Uveďte, zda všechny jednotlivé věci, které jste uvedli, byly nějak ovlivněny politikou, způsobem vládnutí na úrovni národní, regionální nebo místní.
  • Předpokládejme, že vaše vláda vyznává demokracii, ve které je všem občanům poskytnuta stejná příležitost participovat bez toho, že by došlo k narušování lidských práv. Co všechno ve vašem každodenním životě, jež jste označili jako věci ovlivněné vládou, by podle vašeho názoru vyžadovalo změnu? Zdůvodněte svůj názor.

Závěr a reflexe: Žáci pravděpodobně vznesou otázku, jak se mohou občané zapojit do demokratického vládnutí. Učitel by měl být schopný poskytnout potřebné informace, buď formou výkladu nebo na základě učebnice nebo pracovních listů.

Výsledek by mohl být následující: mnoho lidí je přesvědčeno, že největší příležitost k participaci na vládnutí nabízí svobodná a otevřená demokracie. Tento režim znamená, že lidé sami získávají moc a vládnou obvykle podle principu většiny. Některé země jsou demokratické pouze podle názvu, ale ve skutečnosti se jejich občané vlády účastnit nemohou. V demokratickém systému si mohou lidé volit mezi různými způsoby participace a někteří lidé se dokonce mohou rozhodnout, že se vlády vůbec účastnit nechtějí.

Je to právě demokratický režim, který dokáže nejlépe zohlednit různé a vzájemně protichůdné zájmy a hledat uspokojivá řešení - za předpokladu, že všechny strany vyjádří svůj názor. Zvláštní pozornost je nutné věnovat slabším skupinám, jež nejsou v takové pozici, aby dokázaly uplatňovat svůj tlak a jejichž zájmy mají obvykle tendenci být ignorovány (problém exkluze - sociálního vyloučení).

 

3. Aktivita "Způsoby participace v demokracii"

Průběh: Každý žák sestaví seznam aktivit a způsobů, kterými se mohou lidé podílet na demokratických způsobech rozhodování. Žáci vytvoří čtyřčlenné skupiny. porovnají své seznamy, prodiskutují je a pokusí se odsouhlasit jeden společný seznam způsobů participace. Nakonec žáci porovnají svůj seznam se seznamem, který poskytne učitel (příloha Formy participace).

Závěr a reflexe: V předchozí aktivitě zřejmě vyvstala otázka, jakým způsobem se mohou občané účastnit demokratického vládnutí. Nyní žáci sami zkusili vytvořit seznam možností, jak participovat. Ve třídě společně prodiskutují položky ze seznamů , na kterých se většinou shodli, a jeden seznam lze nechat zavěšený v učebně. V závěrečné reflexi je také možné věnovat se dalším otázkám:

  • Věříte, že některé nebo všechny uvedené formy politické participace vycházejí z lidských práv? Měly by být všechny chráněny zákonem? Vysvětlete proč ano, proč ne.
  • Jakým způsobem se můžete účastnit demokracie ve vaší zemi? Existují nějaké způsoby participace, které jsou vám uzavřené? Vysvětlete.
  • Měly by zákony také chránit právo neparticipovat? Vysvětlete.
Hodnocení

Společný seznam možných forem participace, popřípadě označení souvislostí s lidskými právy přímo v tomto seznamu


Klíčová slova

demokracie, občanská společnost, participace, projevit názorPřiložené soubory:
COV_Jak_zpusob_vladnuti_ovlivnuje_vas_zivot_Formy_participace.doc  
COV_Jak_zpusob_vladnuti_ovlivnuje_vas_zivot_Deklarace_lidskych_prav.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.