Na cestě k transparentnější politické kampani?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Žáci se seznámí s novými pravidly pro financování a označování předvolebních kampaní – a přešlapy z minulých let. V roli konzultantů pravidla shrnují do manuálu pro politické kandidáty a zvažují důvody pro jejich zavedení. Poté v terénu sbírají příklady a na základě svých poznatků vyhodnocují, zda byla nová pravidla porušena, či ne. V případě (ne)označené politické reklamy své příklady sdílí v přehledu kampaní na fervolby.cz. V závěru lekce žáci na konkrétnách příkladech vyhodnocují přínos nových pravidel.

Pomůcky

vytištěné "přešlapy"; velké archy papírů; psací potřeby, příp. lepidlo; přístup k internetu (alespoň jeden do skupiny)

Vlastní formulace cílů

Žáci reflektují důvody pro zavedení nových pravidel.

Žáci se seznamují s novými pravidly, trénují práci s velkým množstvím textu a shrnutí do několika hlavních bodů.

Žáci si zkouší vyhledat relevantní příklady v právě probíhající předvolební kampani. S využitím svých nových poznatku je vyhodnocují.

Žáci aktivně přispívají k dohlížení nad dodržováním nových pravidel a hodnotí jejich přínos.

Časový rozsah
2 x 45 min; obnáší domácí úkol a sběr příkladů v terénu (lekci je potřeba uskutečnit v době předvolební kampaně, či krátce po volbách, do doby, než politická reklama z veřejného prostoru zmizí)
Popis uč. jednotky


První týden

 

1. Přešlapy z minulých kampaní (15 min):

 • Rozdělte žáky do 4 skupin a každé z nich dejte popis jednoho z "přešlapů" v předvolebních kampaní z předchozích let (inspirujte se příklady, které připravila Rekonstrukce státu – zde a zde). Vyzvěte je, aby se s případy seznámili a společně se ve skupinách pokusili zodpovědět tyto otázky (pro lepší orientaci je můžeme napsat na tabuli): Čím může být tato reklama problematická či neférová (ať už vůči veřejnosti či ostatním kandidátům)? Co mohla způsobit? Pokud Vám přijde v pořádku, proč? Kde podle Vásleží hranice negativní reklamy; proč?

 • Požádejte každou skupinu, ať krátce představí svůj “přešlap”, včetně argumentů

 

2. Prozkoumejte nová pravidla (25 min.):

 • Představte žákům kontext tématu lekce: “Věděli jste, že od roku 2017 platí pro financování předvolebních kampaní a politických stran nová pravidla? Měla by zabránit tajným sponzorům, netransparentním rozpočtům na kampaně, či anonymním (anti)reklamám. Strany se tak například nově musí vejít do předem stanoveného rozpočtu či k financování používat transparentní účty. U každé kampaně či reklamy bychom nově měli být schopni dohledat, kdo za ní stojí a z čích peněz se skutečně platí. Nad dodržováním těchto pravidel ohledně výdajů za kampaně nově na základě Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích dohlíží v roce 2017 zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Pojďme společně prozkoumat, v čem spočívají.

 • Představte žákům následující aktivitu: “Představte si, že pracujete jako poradci jedné z politických stran (nebo např. prezidentského kandidáta v případě prezidentských voleb), která by se v předvolební debatě ráda nedopustila žádných přešlapů. Její vedení Vás požádalo o sepsání jednoduché příručky, která by shrnovala hlavní změny, které z nových pravidel plynou. Ráda by je totiž rozeslala svým kandidátům v celé ČR, aby se v nových pravidlech vyznali a mohli se jimi řídit. Prostudujte, co je nového a hlavní poznatky sepište do jednoduchého manuálu o maximálně 10 bodů.”

 

 • Poté spojte vždy dvě skupiny a vyzvěte žáky, aby vytvořili společný manuál (seznam bodů/doporučení/pravidel) a takto metodou “řeka” pokračujte do chvíle, než budete mít dvě skupiny – a dvě verze manuálu, které si žáci následně vzájemně představí.

 

 • Zadejte žákům domácí úkol: Požádejte je, ať se ve dvojicích zamyslí nad důvodem pro zavedení každého z nových pravidel obsažených v manuálu, na kterém pracovali - a společně je sepíšou. Důvody by měly být pokud možno co nejkonkrétnější.

 

3. Vyhlašte týden honu na (ne)férovou politickou reklamu a kontrolou dodržování nových pravidel. (5 min.)

Dejte žákům čas do dalšího týdne na to, aby:

 • posbírali co nejvíce příkladů politické reklamy (letáky ve schránce, plakáty na vývěskách, spoty v reklamě, billboardy na ulici, apod.) - ať už podle nich nová pravidla pro označování inzerce splňují či ne;

 • pátrali po případech, kdy některý z kandidátů (či “třetích stran”) nová pravidla porušil (např. nezřídil transparentní účty nebo například – pokud je min. tři dny před volbami – včas nezveřejnil seznam svých přispěvovatelů, apod.).

 


Druhý týden

 

1. Důvody pro nová pravidla (15 min):

Vraťte se s žáky k pravidlům, která vytvořili v předchozí hodině. Rozdělte žáky do skupin po 4-6 a nechte je krátce diskutovat výsledky domácího úkolu – pravděpodobné důvody pro zavedení pravidel shrnutých v manuálu. Poté je požádejte, aby je rozřídili do kategorií, sepsali je na arch papíru a představili ostatním. Krátce o nich diskutujte: Popsaly skupiny podobné důvody? V čem se liší? Do jakých kategorií je roztřídili a proč?

 

2. Vyhodnocení příkladů z terénu (25 min):

Rozdělte žáky do skupin po 4 a ujistěte se, že každá skupina má k dispozici alespoň jeden příklad na žáka (příklad politické reklamy či pravděpodobného porušení pravidla)

 • Vyzvěte žáky, ať si ve skupině příklady navzájem představí a následně se pokusí vyhodnotit, zda jsou, či nejsou, s novými pravidly v souladu - a proč.

 • Poté si každý z žáků “svůj” příklad 1) popíše do sešitu, spolu s 2) novým pravidlem a 3) odůvodněním, zda podle jeho úsudku byl zákon porušen, či ne (nebo proč to není možné s jistotou určit) a 4) jaké jsou možné dopady (ne)dodržení pravidla v tomto případě (pokud nebyl porušen, hledejte širší pozitivní dopady, jako např. posilování normy dodržování zákonů, posilování kultury fair play, apod.).

 • Požádejte žáky, ať za každou skupinu vyberou jeden příklad a s odůvodněním jej představí třídě. O úsudcích skupin diskutujte. Zaměřte se především na možné dopady (ne)dodržení pravidel.

 • V případě, že žáci zabývali tématem (ne)označené politické reklamy, zjistěte, zda jsou jejich příklady nahrané v přehledu kampaní na fervolby.cz (projekt Rekonstrukce státu). Pokud ne, přidejte je (ať už jsou příkladem dobré praxe nebo je naopak pravděpodobné, že zákon porušují).

 

3. Účel splněn?

Požádejte žáky, ať se ve dvojicích vrátí k důvodům pro zavedení nových pravidel a zodpoví následující otázky. Odpovědi pak sdílejte (10 min):

 • Bylo v případě vašich příkladů zavedení nových pravidel přínosné? Pokud ano, v čem?

 • Pokud podle vás nová pravidla ve vašem případě přínosná nebyla, proč? Uvítali byste zavedení jiného pravidla, který by problém vyřešil lépe?

 • Napadají vás důvody, proč podobná pravidla nezavádět?

 


Klíčová slova

demokracie, kritické uvažování, lokální dimenze, občanská společnost, osobnostní rozvoj, participace, politika, právo

Autor: Vendula Menšíková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.