Co je to vlastně ta diskriminace?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Lekce uvádí na pravou míru pojem diskriminace v právním smyslu. 1. Část lekce představuje žákům, z jakých důvodů a v jakých oblastech nesmí dle platné legislativy k diskriminaci docházet. 2. Část žákům představuje, jakých forem může diskriminace nabývat, a jaké jsou možnosti obrany před diskriminací.

Pomůcky

Pro 1. část nakopírované pracovní listy Příklady diskriminace, rozstříhané tak, aby každá skupina řešila alespoň dva příklady. (Více skupin může řešit stejné případy.)

Pro 2. část do dvojic nakopírované pracovní listy Formy diskriminace.

Vlastní formulace cílů

Žáci/žákyně chápou, že diskriminace v právním pojetí není každá nespravedlnost nebo každé morálně odsouzeníhodné chování.

Žáci/žákyně dokáží vlastními slovy popsat, co je to diskriminace.

Žáci/žákyně dokáží vyjmenovat diskriminační důvody a chráněné oblasti. (v 2. části umí rozlišit různé formy diskriminace)

Žáci/žákyně umí posoudit modelové situace a určit, ve kterých případech se (ne)jedná o diskriminaci a proč.

Časový rozsah
1 x 45 minut nebo 2 x 45 minut
Popis uč. jednotky

 
I.  
část

1. Úvod (4 minuty)

Seznámíme žáky s tématem hodiny a zeptáme se jich na význam slova diskriminace.

Odpovědi žáků doplníme a upřesníme, že diskriminací obecně rozumíme, když se s někým ve srovnatelných podmínkách zachází odlišně a toto odlišné zacházení nemá rozumné odůvodnění.

Diskriminace je ale také právní pojem a je zakázaná. Všichni máme právo, aby s námi bylo zacházeno rovně. Diskriminace je porušení tohoto práva, a je proto protiprávní. O diskriminaci v právním slova smyslu se nejedná pokaždé, když někdo cítí nějakou nespravedlnost nebo při každém rozlišování lidí. Zákon nám stanoví, z jakých důvodů se nesmí s lidmi zacházet odlišně a v jakých situacích (oblastech lidské činnosti) je zakázáno diskriminovat. (Diskriminaci upravuje tzv. antidiskriminační zákon, ale zákaz diskriminace se objevuje i v jiných zákonech např. zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, školský zákon apod.)

 

 2. Diskriminační důvody a chráněné oblasti (30 minut)

Vyzveme žáky, aby zkusili vyjmenovat důvody, ze kterých se nesmí diskriminovat. Zapisujeme je na tabuli.

Důvody:

 • Rasa, etnický původ, národnost - př. rozdílné zacházení s Romy, Vietnamci
 • Pohlaví - muž, žena (zahrnuje i chráněný důvod těhotenství, mateřství, otcovství a pohlavní identifikaci)
 • Sexuální orientace - př. homosexuál, heterosexuál, bisexuál
 • Věk - mladí lidé, senioři
 • Zdravotní postižení
 • Náboženské vyznání, víra, světový názor - př. křesťanství, židovství, islám

 Vyzveme žáky, aby zkusili vyjmenovat chráněné oblasti. Zapisujeme je na tabuli.

Oblasti:

 • Zaměstnání
 • Podnikání
 • Vzdělávání
 • Sociální zabezpečení
 • Zdravotní péče
 • Poskytování zboží a služeb vč. bydlení (jsou-li poskytovány veřejně)
 • Členství v profesních komorách a odborech

 

Rozdělíme žáky do skupin (max. po 4), rozdáme jim pracovní listy s příklady diskriminace tak, aby každá skupina měla k posouzení alespoň dva příklady. Vyzveme je, aby případy posoudili, určili zda se ne/jedná o diskriminaci a proč (uvedení důvodů a oblastí). Vyzveme je, aby zkusili vymyslet vlastní příklady. Mohou se inspirovat např. v tom, co viděli ve filmech, seriálech na internetu apod.

Společně diskutujeme nad tím, jak žáci příklady vyhodnotili, a nad příklady, které sami vymysleli.

 

 3. Týká se diskriminace i mě? (8 minut)

Zeptáme se žáků, jestli si myslí, že oni nebo jejich blízcí mohou být ohroženi diskriminací. Vyzveme je, aby hledali důvody, které by mohli vést k jejich diskriminaci? (Jedná se o citlivou otázku, je třeba ošetřit situace, kdy se spolužáci někomu posmívají např. označují někoho za “teplouše” apod. Je však důležité, aby žáci pochopili, že se nebavíme o věcech, které se dějí jen cizím lidem, ale mohou se stát i jim samým nebo jejich přátelům.)

 

Varianta A - chceme se tématu věnovat pouze tuto hodinu


4. Závěr

Vedeme žáky k poznání, že příklady diskriminace, které jsme uvedli, mohou být protiprávní a právně postižitelné. Neznamená to však, že příklady rozlišování, které nelze označit za diskriminaci v právním slova smyslu, jsou v pořádku a lze je označit za morální chování.

 

Varianta B - chceme se tématu věnovat i příští hodinu


Sdělíme žákům, že se tématu budeme věnovat i v příští hodině a vyzveme je, aby se zaměřili na to v jakých souvislostech o diskriminaci lidé mluví. Sledovali v médiích, jestli zachytí nějaké kauzy, jestli někdo např. na sociální sítích bude namítat diskriminaci a pokud ano tak z jakého důvodu.

 

II. část

1)  Úvod (3-10 minut)

Společně s žáky shrneme, co jsme probírali v minulé hodině. Zeptáme se, zda od minulé hodiny zaznamenali nějaké kauzy týkající se diskriminace? Pokud ano, společně se s nimi seznámíme a rozebereme je. Pokud žáci s ničím nepřijdou pokračujeme k dalšímu bodu.

Sdělíme žákům, že diskriminace může mít různé formy.

 

2) Práce ve dvojicích (15-20 minut)

Rozdělíme žáky do dvojic a rozdáme jim pracovní listy. Necháme jim několik minut na vyřešení a posléze společně zkontrolujeme.

Vyzveme žáky, aby uvedli jiné příklady, které je k jednotlivým typům diskriminace napadly. Společně prodiskutujeme.

 

3) Proč je diskriminace zakázaná? Co je na ní špatného? (3 minuty)

Vyzveme žáky, aby zkusili vysvětlit, proč je diskriminace zakázaná, proč by k ní nemělo docházet? (Pošlapává lidskou důstojnost, dává obětem určité stigma, je nespravedlivá, limituje možnosti jednotlivců, představuje plýtvání potenciálem a zdroji.)

 

4) Co mohu dělat proti diskriminaci? (10-15 minut)

Zeptáme se žáků, co by dělali, kdyby se stali obětí diskriminace nebo kdyby byli svědky diskriminace.

(V případě, že jsou svědky, mohou se zastat oběti, mohou danou skutečnost nahlásit kontrolnímu nebo nadřízenému orgánu - např. České obchodní inspekci, České školní inspekci, Oblastnímu inspektorátu práce - záleží na tom, v jaké oblasti se diskriminace děje. V případě, že jsou obětí diskriminace, mohou postupovat stejně, případně mohou oslovit veřejnou ochránkyni práv, která situaci může vyhodnotit a poskytnout rady pro další postup.)

Je-li čas, můžeme diskutovat nad otázkou, proč je těžké se diskriminaci bránit? Čeho se oběť diskriminace může obávat? (Dle výsledků výzkumu ochránce Diskriminace v ČR lidem brání: nedůvěra, že by příslušné instituce mohly případ vyřešit; nedostatek důkazů a informací; lidé nevědí, kam se obracet; stud, nedůvěra ve vlastní schopnosti, strach z odvety; část obyvatel naší země má pocit, že není právoplatnou a plnohodnotnou součástí společnosti a domnívá se, že ani nemá cenu o to usilovat.)

  

5) Závěr

Vedeme žáky k poznání, že příklady diskriminace, které jsme uvedli, mohou být protiprávní a právně postižitelné. Neznamená to však, že příklady rozlišování, které nelze označit za diskriminaci v právním slova smyslu, jsou v pořádku a lze je označit za morální chování.

 

Zdroje

Lekce čerpá z informacích na stránkách veřejného ochránce práv http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/rovne-zachazeni-a-ochrana-pred-diskriminaci/,

letáku veřejného ochránce práv Rovné zacházení a ochrana před diskriminací,

prezentance právničky z Oddělení rovného zacházení při Kanceláři veřejného ochránce práv https://is.muni.cz/el/1423/podzim2016/GEN105/66052029/3..pdf )

Shrnutí výzkumu Diskriminace v ČR: obět diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti http://spolecne.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/projekt_ESF/Konference_diskriminace/ochrance_factsheet_diskriminace-2015__07_TISK__2_.pdf


Klíčová slova

kritické uvažování, lidská práva, právoPřiložené soubory:
Diskriminace_pracovní_listy_1.část_ příklady_diskriminace.docx  
Diskriminace_1.část_řešení_příklady_diskriminace.docx  
Diskriminace_pracovní listy_2.část_formy diskriminace.docx  
Diskriminace_2._část_řešení_pracovních_listů.docx  Autor: Dagmar Krišová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.