Komunitní vzdělávání

Informace o komunitním vzdělávání & vzdělávání v komunitních centrech. Možnosti poradentství a konzultace. Více informací zde.

 

Učím s RESPEKTem

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízelo COV ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata. Lekce jsou k dispozici ke stažení zde na webu - klíčové slovo "Učím s RESPEKtem"...

Partneři

 

2015_05_05_14_55_20_Projekt_Výchova_k_občanství.png

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Naše koncepce

     
COV2012-Koncepcec.jpg  
Tato koncepce slouží především ke společnému přemýšlení o tom, co to vlastně občanství je a jaké jsou hlavní vzdělávací cíle v této oblasti, jejichž naplňování by mělo přispět k celkové kultivaci české demokracie a občanské kultury.

Navržená koncepce sice respektuje východiska vzdělávací reformy a pojetí oboru „výchova k občanství“ v Rámcových vzdělávacích programech (RVP), snaží se však identifikovat slabá místa a nedostatky ve vzdělávacích výstupech daného oboru RVP a v kontextu s potřebami české demokracie, výsledků mezinárodních výzkumů a zahraničních zkušeností tyto nedostatky napravovat. Naší snahou tak bylo vytvořit doplňkové pojetí výchovy k občanství, které bude sloužit jako inspirační nadstavba povinnému rámci v RVP všech druhů vzdělávání. Berte prosím tuto snahu nikoliv jako potřebu vymezit se vůči platnému kurikulu, ale jako výzvu ke společnému rozvoji reformy, výzvu k dialogu a hledání smysluplných a z dlouhodobého pohledu důležitých cílů ve výchově a vzdělávání budoucích občanů, kteří budou sami brzy utvářet kvalitu české společnosti.

Tým COV

 

VÝCHODISKA

Prvním krokem pro tvorbu této koncepce byla pečlivá analýza souvisejícího oboru a průřezového tématu v RVP pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Z naší analýzy vyplynulo, že RVP jednotlivých stupňů vzdělávání na sebe nenavazují, užívají odlišné pojmy a netvoří ucelené vývojové kontinuum. Navíc pak všechna RVP zcela opomíjí velmi důležité akcenty ve výchově k občanství, což potvrzují také mezinárodní průzkumy.

Stěžejním východiskem je proto pro nás vedle RVP celkový rámec pojetí občanství, který byl vytvořený v průběhu výzkumu International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). ICCS je mezinárodní studie občanské výchovy realizovaná ezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání ve spolupráci s dalšími výzkumnými pedagogickými centry.

Průzkum ICCS jednoznačně ukazuje na velmi nízkou úroveň ochoty českých žáků zapojit se do občanského a politického života, na nízkou důvěru v politiku a její smysl. Z toho plyne obecně nízká připravenost vstupovat do veřejného prostoru a v dospělosti se jakkoliv aktivně účastnit občanského života. V řadě zkoumaných oblastí akcentujících dovednosti a postoje se ČR nachází hluboko pod mezinárodním průměrem, naopak ve znalostních oblastech čeští žáci vykazují mírný nadprůměr. Tento rámec jsme dále srovnávali s Mezinárodním rámcem pro výchovu k občanství Res Publica, britským kurikulem Citizenship Education, založeným na desetileté práci týmu odborníků pod vedením profesora Bernarda Cricka a pojetím Rady Evropy v kontextu mnohaletého projektu Education for Democratic Citizenship and Human Rights.

 

JAK MOHOU KONCEPCI VYUŽÍT UČITELÉ?

Koncepce výchovy k občanství COV učitelům nenabízí kuchařku toho, jak učit o konkrétních tématech. Nabízí celkový přehled znalostí, dovedností a postojů, které by si podle nás žáci měli osvojit v oblasti občanství.

Materiál je obecně zaměřen na druhý a třetí stupeň škol, neobsahuje však konkrétní doporučení, jakému tématu se kdy věnovat. Vzdělávací cíle jsou naopak koncipovány tak, aby bylo možné je naplňovat v různé míře náročnosti a na pestrém učebním obsahu.

Učitelé mohou koncepci využít jako dílčí inspiraci pro svou vlastní výuku. Porovnáním s vlastními učebními plány mohou zjistit, co ještě do oblasti občanství spadá a podle toho do výuky doplnit nová témata. Koncepci je také možné využít jako základ pro systematické uchopení vlastního ŠVP v oblasti občanství.

Z praktického hlediska je důležité, že více než je v běžné školní praxi obvyklé, klade tato koncepce důraz na dovednosti a postoje, čímž nutně dochází k omezení prostoru pro množství informací, které je možné ve výuce zprostředkovat. Koncepce s tímto konfliktem pracuje vědomě. Vycházíme z toho, že právě v oblasti občanských dovedností a postojů trpí čeští žáci největšími nedostatky, jak ukazuje celá řada průzkumů včetně zmíněného ICCS. Je čistě rozhodnutím školy a učitele, na jaké priority se ve výchově k občanství zaměří. Právě při takovém rozhodování by tato koncepce měla být srozumitelnou oporou.

 

Koncepci je možno stáhnout v PDF či objednat zdarma v tištěné podobě zde.

 

VYMEZENÉ OBLASTI PRO FORMULACI VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ