Kooperativní učení, kooperativní škola

Kooperativní učení, kooperativní škola Úvodní část knihy shrnuje teoretická východiska i praktické zkušenosti se způsoby i úskalími zavádění tohoto způsobu učení do škol. Jako doplněk jsou uvedeny i záznamy vyučovacích hodin, v nichž je skupinová práce těžištěm výuky a konkrétní náměty pro činnosti, hry a cvičení vedoucí k větší spolupráci ve třídě.

Datum vydání:

 • 1997, 2010

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autorka Hana Kasíková, cena 249 Kč 

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • kooperativní výuka (skupinová práce, projekt, hra, diskuze...)

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – kooperativní učení je popsáno z různých úhlů pohledu včetně široké nabídky konkrétních možností jeho zavádění do výuky

 

Časová náročnost aktivit:

 • od několikaminutových po celohodinové

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – závisí na zvolených aktivitách nabídnutých v knize
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy– neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ rejstřík metod, forem a technik řazených od jednodušších ke složitějším

+ popis způsobů hodnocení žáků při kooperativním způsobu výuky

+ přináší dostatečný návod na úspěšné zavedení kooperativních forem výuky i pro vyučujícího bez zkušeností s příslušnými formami učení

 

Náhodně z obsahu:

 • Proč více spolupráce do školy?
 • Současná škola a snaha o kooperaci
 • Kooperativní model výuky
 • Technologie kooperativní výuky
 • Spolupráce učitelů
 • Další náměty činností


Datum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce