MANŽELSTVÍ – KDY VZNIKÁ A KDY ZANIKÁ?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V rámci této lekce se žáci seznámí se způsoby vzniku a zániku manželství a pomocí hraní rolí sami přijdou na to, jaké existují dle českého práva překážky, které brání uzavření manželství.

Po celou dobu výuky žáci pracují s pracovními listy.

Pomůcky

Popisy rolí – Příloha č. 1

Pracovní listy – Příloha č. 2

Zákon o rodině, tj. zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů dostupný např. zde: http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html

Psací potřeby

Vlastní formulace cílů

Žáci definují, jak vzniká a zaniká manželství.

Žáci popíší překážky vzniku manželství a jejich význam pro společnost.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1.
Učitel rozdá žákům připravené popisy postav (viz příloha č. 1) tak, aby každý žák měl popis jedné postavy. Postav je celkem pět, takže se ve třídě budou několikrát opakovat. Úkolem každého žáka je vžít se do postavy, která je popsána na papíře, který obdržel, a rozhodnout, zda se jako tato postava může oženit nebo vdát. Svoji odpověď by měli být schopni dostatečně odůvodnit.


Ve skutečnosti žádná z postav manželství uzavřít nemůže, protože u každé z nich se objevuje jedna z tzv. překážek manželství, tj. zákonem stanovených důvodů, proč manželství nelze uzavřít.


Učitel vybere jednoho žáka, který přečte popis své postavy ostatním a vysloví svůj názor na to, zda jeho postava může platně uzavřít manželství, včetně dostatečného odůvodnění. Poté nechá učitel promluvit ty žáky, kteří měli stejnou postavu. Souhlasí, nebo ne? Zakládají své přesvědčení na stejných argumentech? Dále se učitel případně může zeptat i zbytku třídy, zda s těmito názory souhlasí. Poté přidá svůj vlastní komentář a hodnocení.
U každé z překážek manželství navede učitel žáky k tomu, aby zodpověděli níže uvedené otázky. Je možné, že s otázkou přijdou sami. Pokud se tak nestane, může otázku učitel přímo položit.


ALTERNATIVA: Učitel také může některého žáka vyzvat, aby vymyslel otázku, která souvisí s danou překážkou manželství a která ještě nebyla zodpovězena.


Otázky k jednotlivým rolím:

  • Cecílie (překážka dvojího manželství): Co by Cecílie musela udělat, aby se mohla znovu vdát? (odpověď: Rozvést se s prvním manželem.)
  • Emílie (překážka věku): Od kolika let je možné uzavřít manželství? (odpověď od 18 let) Jsou možné výjimky? (odpověď: Ano, v odůvodněných případech z rozhodnutí soudu již od 16 let, typicky např. v situaci, kdy pár již čeká potomka.)
  • Svatoslav (překážka příbuzenství): Existuje překážka příbuzenství i při osvojení (odpověď: Ano, z právního hlediska se jedná o stejný příbuzenský vztah, jako kdyby oba porodila stejná žena.)
  • Norbert (překážka stejného pohlaví): Mohou osoby stejného pohlaví uzavřít jinou formu soužití? (odpověď: Ano, mohou uzavřít registrované partnerství, v některých státech jako např. v Kanadě, Španělsku, Norsku, atd. pak mohou uzavřít i manželství – viz http://www.cbc.ca/news/world/story/2009/05/26/f-same-sex-timeline.html)
  • Alexandra (překážka duševní choroby): Kdo určuje, zda osoba trpí duševní chorobou? (odpověď: Znalec z oboru psychologie a soud.)

Poté, co učitel rozebere s žáky danou překážku manželství, vyvolá dalšího žáka, který opět přečte svůj příběh, rozhodne o možnosti uzavřít sňatek a podá odůvodnění. Opakuje se stejný postup jako u prvního žáka, a to až do té doby, kdy jsou vyčerpány všechny role.

Na závěr učitel vysvětlí, že se jednalo o překážky manželství a vysvětlí žákům, že překážky manželství jsou zákonem stanovené důvody, pro které nemůže platně vzniknout manželství.

Učitel rozdá žákům pracovní listy (viz přílohu č. 2) a nechá žáky vyplnit cvičení 1 a 2, kde mají za úkol doplnit právě překážky manželství.

2.
Dalším úkolem žáků je samostatně vlastními slovy definovat manželství (cvičení č. 3 na pracovním listu). Po několika minutách na rozmyšlení vyvolá učitel několik žáků, kteří přečtou svoji definici nahlas. Pro porovnání potom učitel požádá některého žáka, aby přečetl zákonnou definici manželství (§ 1 zákona o rodině).

„§1
(1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
(2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.“


Podobaly se definice žáků definici zákonné? V čem se případně lišily?

3.
Některý ze žáků dále přečte nahlas § 3 zákona o rodině a žáci hádají, co je v tomto paragrafu popsáno. Žádoucí odpovědí může být například vznik manželství, svatba, sňatek. Správnou odpověď si žáci zaznamenají do pracovního listu (cvičení č. 3).

„§3
(1) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

(2) Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.“

4.
Učitel požádá žáky, aby vyplnili cvičení č. 4 na pracovním listě. Úkolem je odhalit možné způsoby zániku manželství z přesmyček (těmi jsou zánik manžeství smrtí, rozvodem a prohlášením za mrtvého).

5.
Na závěr pro zopakování učitel pokládá celé třídě otázky z probrané látky. Úkolem studentů je co nejrychleji na ně odpovědět.

Otázky:

  • Za jakých podmínek mohou dva lidé uzavřít sňatek?
  • Čím vzniká manželství?
  • Co je manželství?
  • Jak může manželství zaniknout?

ALTERNATIVA
Celou hodinu může učitel s ohledem na časové možnosti a schopnosti žáků zakončit krátkou debatou na téma, zda sami uvažují o tom, že někdy vstoupí do manželství. Jaké jsou výhody a nevýhody uzavření manželství? (Výhody např.: jistota, závazný slib, řada právních zvýhodnění – např. v dědění, společné zdanění manželů atd., oproti tomu nevýhodou je např. nemožnost jednoduše odejít, závazek se o druhého starat a být mu věrný atd.)

Hodnocení

Správnost vyplnění pracovních listů (učitel může průběžně procházet třídou a náhodně nahlížet do pracovních listů)

Reakce žáků v průběhu hodiny, zejm. schopnost vysvětlit, zda postava z příběhu může či nemůže uzavřít manželství.

Správnost a pohotovost odpovědí v rámci shrnutí na závěr hodiny (viz bod 5. výše)


Klíčová slova

právoPřiložené soubory:
COV_Manzelstvi_Priloha_1.doc  
COV_Manzelstvi_Priloha_2.doc  Autor: Michaela Hermanová, Právnická fakulta UK


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.