Média tvořivě: metodická příručka mediální výchovy

Média tvořivě: metodická příručka mediální výchovy Metodická příručka Média tvořivě obsahuje 50 lekcí mediální výchovy pro různé vyučovací předměty. Kniha Média tvořivě vám poslouží jako dobrý pomocník pro začlenění mediální výchovy do mnoha předmětů a je zároveň inspirací pro integraci oborů, volitelných předmětů nebo školních projektů. Najdete v ní konkrétní přípravy do hodin a lekce, které je možné „vzít a udělat, jak jsou“ (včetně podkladů na CD).

Datum vydání:

 • 2008

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydavatelství Aisis, Publikaci lze získat za distribuční cenu 199 Kč , více informací na http://www.aisis.cz

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
   • Informační a komunikační technologie
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Člověk a příroda
   • Člověk a svět práce
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Mediální výchova
   • Multikulturní výchova
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Environmentální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • mezioborová spolupráce
 • projektová výuka
 • samostatná práce
 • skupinová práce
 • diskuze
 • volné psaní
 • modelové situace
 • hraní rolí
 • práce s textem
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou přehledně a komplexně vysvětleny, každé lekci předchází úvod do problému

 

Časová náročnost aktivit:

 • navrženo od jedné až po několik hodin, některé lekce jsou výjimečně kratší než 1 vyučovací hodina

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – vždy detailně rozepsány u jednotlivých lekcí, materiálově spíše náročné, většinou počítač s internetem
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – ano, na přiloženém CD

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá, lekce jsou srozumitelně a přehledně popsány, rozdělení je přehledné
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano u některých lekcí

 

Subjektivní hodnocení:

+ velmi obsáhlá publikace

+ celá lekce je vždy přehledně popsaná a obsahuje veškeré informace potřebné k realizaci

- komplexní pojetí tématu částečně na úkor přehlednosti, velké množství textu

- některé elektronické přílohy jsou obtížně dohledatelné, nebo zcela chybí

 

Náhodně z obsahu:

 • Vývoj médií
 • Média a kýč
 • Interpretační možnosti fotografie
 • Video ve výuce
 • Internet a zábava
 • Reklama a propagační mix
 • Mediální výchova jako součást jednotlivých předmětů


Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

kritické uvažování, mediální gramotnost, projevit názor, spolupráce