Model politického cyklu

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce se žáci seznámí s postupem řešení problému prostřednictvím modelu politického cyklu, pochopí, v čem spočívá podstata politického problému, na konkrétních příkladech analyzují, jak probíhal rozhodovací proces při řešení problému a jak probíhaly další fáze procesu. Žáci zformulují vlastní vhled do konkrétní situace a zváží, jak mohou občané aktivně zasáhnout při řešení politického problému.

Pomůcky

Prezentační papír, fixy, nůžky, lepidlo, kopie pracovního materiálu Model politického cyklu (viz příloha) pro každého žáka

Vlastní formulace cílů
 • Žáci aplikují model politického cyklu a sledují jeho jednotlivé fáze na konkrétních příkladech
 • Žáci samostatně komentují své příležitosti účastnit se rozhodovacích procesů a možnosti aktivně do nich zasahovat
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Motivace:

Občané se mohou zapojovat do politiky mnoha různými způsoby. Právo zapojit se do politiky patří také dětem, nikoliv jen dospělým. To však vyžaduje porozumění problému a důkladný úsudek. Jak v demokratických školách, tak i v demokratické společnosti se není potřeba obávat argumentů a kontroverze, dokonce ani roztržek nebo konfliktů, ty by měly být vnímány jako něco normálního, dokonce i užitečného v procesu demokratického rozhodování. Urovnání názorových a zájmových sporů je základní metodou řešení problémů a rozhodování. Nejsou-li zájmy a cíle jasně formulovány, nelze s nimi pracovat dále. V otevřené společnosti není možné harmonii, tedy „společné dobro" vnucovat, ale je nutné si ji vyjednat. Kontroverze a konflikty nejsou škodlivé, pokud jsou postaveny na kultuře argumentace a umění kompromisu.

 

 

2. Aktivita "Model politického cyklu"

Příprava pomůcek: Učitel připraví pro každého žáka schéma = model politického cyklu (učitel může model ponechat i v anglickém jazyce, záleží na skupině žáků).

Pracovní informace pro učitele: Model politického cyklu funguje jako mapa, což znamená, že vybírá určité aspekty reality a opomíjí jiné. Uživatel však nikdy nesmí zaměnit model za skutečnost. Model se zaměřuje na politiku jako proces rozhodování a řešení problémů. Nezaměřuje se na politiku jako na boj o moc, třebaže se objevuje i tento aspekt. Model nabízí šest základních kategorií, které vedou ke klíčovým otázkám. A tyto otázky pomáhají analyzovat politické rozhodování.

 • Model politického cyklu poskytuje popis ideálního procesu politického rozhodování. Za prvé se politický problém musí dostat do veřejného programu jednání. Problematika určení agendy má hodně společného s politickou silou. Problém musí být definován a akceptován. Konkurenční zájmy a hodnoty hrají důležitou roli, protože definice problému silně ovlivňuje výsledek rozhodování. Například chudobu je možné definovat jako útok na lidská práva nebo jako podnět k tomu vzít osud do vlastních rukou. První názor naznačuje, že chudí lidé potřebují podporu, zatímco druhý názor tiše doporučuje chudým lidem příliš nepomáhat, protože by mohli zlenivět.
 • Debata: Probíhá za určitých podmínek. Zde je důležitý rámec modelu: sociální, ekonomický a mezinárodní vývoj určuje data. A ústavní a právní rámec definuje pravidla. Kdo se může debaty zúčastnit? O čem kdo rozhoduje? Tyto otázky pomáhají porozumět výsledku debaty čili konečnému rozhodnutí. Kdo se debaty zúčastnil? Jaké zájmy byly v sázce? Co bylo nutno dojednat? Bylo možné dospět ke kompromisu?
 • Následně dojde k rozhodnutí.
 • Implementace: Jakým způsobem je rozhodnutí implementováno neboli jakým způsobem bylo realizováno, uvedeno do praxe? Nastaly nějaké potíže nebo konflikty? Splňuje implementace záměry těch, kteří toto rozhodnutí přijali?
 • Názory: Jakou mělo rozhodnutí odezvu? Čí zájmy byly dotčeny - pozitivně nebo negativně? Které hodnoty jsou zahrnuté?
 • Reakce: Objevily se reakce jednotlivců nebo kolektivů, organizované reakce skupin? Podporují rozhodnutí, nebo nesouhlasí s rozhodnutím? Mezi příklady mohou patřit protesty, demonstrace, dopisy redaktorům novin, rozhodnutí soudu, stávky, emigrace, odchod investorů, porušení zákona apod.
 • Problém: Byl nakonec původní problém vyřešen? Vynořily se nějaké nežádoucí nebo nepředpokládané následky? Vznikl nějaký nový problém díky reakcím na rozhodnutí a jeho implementaci? Politický koloběh se uzavře v případě vyřešení problému. Často se stává, že nový koloběh začne s dalším navazujícím nebo nepředpokládaným problémem.

Studenti by měli rozumět tomu, že politický koloběh zobrazuje, kde a jak se občané mohou zapojit do politiky: můžeme poskytnout naší definici problémů, které vyžadují politickou pozornost a potřebují veřejné zdroje k jejich vyřešení. Můžeme se zapojit do diskuse, formovat náš názor na rozhodnutí a podporovat nebo naopak oponovat způsobu, jakým bylo rozhodnutí implementováno. Přitom využíváme naše lidská a občanská práva. Demokracie je závislá na aktivních demokratech.

Průběh aktivity: učitel představí model politického koloběhu. Může zvolit deduktivní či induktivní přístup, využije tedy buď metodu výkladu s následným odvozením příkladů na základě debaty se žáky nebo uvede konkrétní příklad či odkaz na aktuální zkušenosti, se kterými žáci disponují a na základě kterých vyloží model politického cyklu. Každý žák dostane kopii modelu politického cyklu. Dále je třída rozdělena do skupin (čtyř až šestičlenných). Skupiny mají za úkol vyhledat v tisku za několik posledních dní články jako příklady každé ze šesti kategorií modelu pilitického cyklu (problém, debata, rozhodnutí, realizace = implementace, názory, reakce). Práce může probíhat tak, že každá skupina hledá příklady všech šesti kategorií nebo naopak vytvoří se šest skupin ve třídě a každá skupina se věnuje jedné kategorii. Skupina nalepí příklady článku na prezenční papír, zpracuje graficky, připraví pro debatu s celou třídou.

Závěr a reflexe: V závěru žáci představí své prezentace třídě. Diskuse se soustředí na proces rozhodování v určité problematice a proces implementace. Podstatou je, aby žáci pochopili, že fáze rozhodnutí a implementace jsou omezeny politickým systémem (není-li rozhodnutí přijato plebiscitem). Občané mohou zasáhnout i během jiné fáze - žáci mohou u konkrétních případů uvést své návrhy, popřípadě si připravit v domácím zpracování s následnou reflexí vedenou učitelem.

Příklady otázek:

 • Kdy mohl občan vstoupit do procesu rozhodování v konkrétním případě? Jakým způsobem tak mohl učinit?
 • Byli byste vy sami ochotni vstoupit do procesu rozhodování? Nebo byste se zapojili v jiné fázi politického cyklu?
 • Pochopili jste, proč je proces řešení politického problému nazýván cyklem?
Hodnocení

Prezentace článků z novin týkající se šesti kategorií v modelu politického cyklu (možno nechat vyvěšeno ve třídě či jiném prezentačním místě)


Klíčová slova

demokracie, občanská společnost, participace, politika, svobodaPřiložené soubory:
COV_Model_politickeho_cyklu.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.