Obrazy historie regionu

Obrazy historie regionu Metodika k vzdělávacímu programu "Obrazy historie regionu": Smyslem vzdělávacího programu pro žáky/ně II. stupně základní školy nebo středních škol je propojit občanské vzdělávání na základních školách s praktickým poznáváním historie i současnosti obce či regionu v místě školy.

Metodika k vzdělávacímu programu obsahuje poznámky k jednotlivým aktivitám zaměřeným na poznávání osudů Čechů a Němců v příhraničních regionech, popis exkurze po zaniklých sudetských obcích. Dále popis aktivit k poznávání historie vlastního města i regionu. Nedílnou součástí je také návod na dramatizaci vybrané historické události. Metodika je koncipována tak, že učitelé (dějepisu, občanské výchovy či jiného vhodného předmětu) mohou s žáky projít celým programem v rámci celoročního projektu či si jej upravit, zkrátit nebo využít při výuce pouze jednotlivé aktivity.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Ne, dostupné pouze v elektronické podobě.


Dostupnost elektronicky:


Cíle (očekávané výstupy)
:

 • Žáci a žákyně se seznámí s kulturním dědictvím svého města i regionu,
 • umí aktivně vyhledat příčiny i důsledky jeho historického vývoje i současnosti (například díky tomu, že samostatně vyhledají historické fotografie a porovnají je se současným stavem).
 • Posílení mezigeneračního dialogu, tím že vedou rozhovory s prarodiči a pamětníky.
 • Posílení individuálních kompetencí žáků (samostatnost, emoční inteligence, sebe-prezentace, sebevědomí, spolupráce ve skupině atd.) procvičováním nové formy vyjadřování a způsobu učení (divadelní projekt, rozhovor, diskuze atd.)
 • Poznání česko-německé historie na základě životních příběhů pamětníků z pohraničí a dalších aktivit (filmová ukázka, mapa).


Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Výchova demokratického občana
   • Myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Multikulturní výchova
 • učivo
   • Dějepis:Sociální a národnostní problémy pohraničí v meziválečném období, mezinárodní hospodářská situace ve20. a30. letech; totalitní systémy: nacionalismus a jeho důsledky pro české a německé obyvatelstvo pohraničí; Druhá světová válka – situace a politické důsledky pro soužití Čechů a Němců, útěky Čechů z pohraničí; Pohraničí od roku 1945 až po současnost, vysídlení a odsun německy mluvícího obyvatelstva, Studená válka, Železná opona, kolektivizace.
   • Výchova k občanství: Naše obec, region, kraj; Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti; Zásady lidského soužití; Základní lidská práva

 

Klíčové kompetence:

Aktivity a činnosti, s nimiž se žáci setkávají v rámci výukového programu, vedou k rozvoji klíčových kompetencí, jak je definuje RVP pro ZŠ:

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské


Metody a formy výuky

Metody a techniky využité pro jednotlivé aktivity poznávání historie:

Časová osa, Mapa, Skládání příběhu, Orální historie, Diskuze, Rozhovor, Beseda, Sběr historických fotografií, Analýza historické fotografie, Questing (Hledačka), Projektová výuka, Divadelní projekt – dramatizace historické události

Metody a techniky využité pro jednotlivé aktivity divadelního projektu:

Facka, Bang, Společné počítání, Autoaktivizace, Živý obraz, Etuda, Chůze prostorem, Brainstorming, Myšlenková mapa, Imaginace, Analýza postav, Psané techniky: Deníkový záznam/Dopis/Článek v novinách,  Narativní pantomima, Horké křeslo


Časová náročnost aktivit:

 • Projekt – nelze blíže specifikovat, delší doba trvání až po několik měsíců
 • Projektový den
 • Aktivity – od 15 minut do jedné hodiny


Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – různorodé, dle jednotlivých aktivit
 • kopírovatelné přílohy – ano
 • elektronické přílohy – ano


Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Jazyk: česky, německyDatum publikace: 30. 6. 2015

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

lokální dimenze, politika