Rovnost – 2/4 – Příběh Vesny (Jak byste reagovali, pokud by se totéž stalo nám?)

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Diskriminace je široce rozšířenou formou chování ve společnosti. Diskriminují nejen úřady, ale i celá řada dalších orgánů a jednotlivců. Tato vyučovací hodina, která začíná skutečným příběhem o diskriminaci, poskytuje žákům příležitost uvažovat o svém vlastním chování.

*Hodina je součástí tematického bloku navrženého na 4 hodiny.

Pomůcky

Kopie příběhu Vesny s otázkami (je možné příběh přečíst a nekopírovat; příp. rozstříhat a nechat sestavit).

Vlastní formulace cílů

Žáci uvedou příklady předsudků a diskriminace ve společnosti.

Žáci popíší názory obětí diskriminace.

Časový rozsah
1x 45 min*
Popis uč. jednotky

Vyučující žákům rozdá nakopírovaný příběh Vesny nebo jim ho přečte:

Vesna, romská žena, vypráví svůj příběh:
„Uviděla jsem nabídku pracovního místa prodavačky ve výloze obchodu s oděvy. Chtěli někoho ve věku 18 až 23 let. Je mi 19, a tak jsem vešla dovnitř a optala se manažerky na místo. Řekla mi, abych přišla za dva dny, protože ještě nemají dostatečný počet uchazečů.

Vrátila jsem se dvakrát a vždy mi řekli totéž. O necelý týden později jsem se vrátila do obchodu. Ve výloze byla stále ta nabídka volného místa. Manažerka byla zaneprázdněná a nemohla mě přijmout, ale bylo mi řečeno, že je volné místo obsazeno.

Jakmile jsem odešla z obchodu, byla jsem tak znechucená, že jsem požádala kamarádku, která není Romka, zda by se po místě nemohla optat. Když vyšla ven, řekla, že byla pozvána na pondělí na pohovor."

Jakmile si všichni žáci vyslechnou tento příběh, rozdělíme je do čtyř až pětičlenných skupin a požádáme je, aby prodiskutovali následující otázky (otázky jsou také součástí přílohy; pokud pouze přečteme nahlas, je třeba napsat otázky na tabuli):

1. Jak byste se cítili, kdyby se vám stalo to, co se stalo Vesně? Jak byste reagovali, pokud by vám kamarádka řekla, že byla pozvána na pracovní pohovor?

2. Proč se podle vašeho názoru manažerka obchodu takto chovala? Považujete toto za formu diskriminace? Proč ano, proč ne?

3. Co s tím mohla Vesna dělat? Myslíte si, že by mohla situaci nějak změnit? Co by pro ni mohli jiní lidé udělat?

4. Myslíte si, že dokáže s touto situací něco udělat zákon? Co by měl zákon říkat?

5. Může se to stát i v jiné zemi? Pokud ano, kterým skupinám?

Vyučující požádá skupiny o reakce na otázky. Je možné ptát se na jednu konkrétní otázku, nebo žáky požádat o stručné reakce na několik otázek.

Po diskuzi nad otázkami učitel žákům sdělí, že tento příběh se Vesně skutečně stal před více než deseti lety a že poté, když byla manažerka obchodu dotázána, proč se chovala tak, jak se chovala, odpověděla:

Odpověď manažerky:
„Měla jsem pocit, že by pro Vesnu bylo těžké u nás pracovat, a to z důvodu vzdálenosti, kterou by musela dojíždět každý den do práce. Byla by to dvanáctikilometrová cesta dvěma autobusovými linkami. Pro mě je velice obtížné provozovat obchod, pokud chodí zaměstnanci pozdě do práce. Chtěla bych spíše najmout někoho z této oblasti. Osoba, které jsem nakonec práci dala, vypadala vhodně.”

Vyučující sdělí žákům, že Evropská úmluva o lidských právech (Článek 14) uvádí, že:
„Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postaveni”;
a že Článek 2 Všeobecné deklarace lidských práv říká:
Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, jako například podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Učitel žáky vede k hledání souvislostí mezi texty a situací Vesny. Na konci vyučování se žáci dozví, jak příběh ve skutečnosti skončil.

Závěr příběhu Vesny:
„Vesna předložila tento případ zvláštnímu evropskému soudu, který se zabývá diskriminací. Soud shledal, že skutečně došlo k diskriminaci její osoby. Vyslechnuto bylo několik dalších osob, jež bydlely daleko od obchodu. Dívka, která dostala práci, byla bílá, 16 let stará a žila stejně daleko od obchodu jako Vesna. Obchod musel vyplatit Vesně peněžní náhradu za citovou újmu.”

Hodina se uzavře výzvou žákům k napsání dopisu manažerce obchodu nebo starostovi města. Je možné žáky popostrčit k napsání dopisu z jejich osobního pohledu nebo z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. Je důležité, aby si tyto dopisy mohla přečíst celá třída, vhodné je o dopisech diskutovat a dát tak šanci doznívání tématu a diskuze i mimo běžnou školní výuku.

Hodnocení

Vyučující zhodnotí schopnost jednotlivých žáků formulovat a vyjádřit svůj názor jak ve skupinách, tak mezi skupinami.

Můžeme zhodnotit schopnost nalézat souvislosti mezi články Evropské úmluvy o lidských právech, Všeobecné deklarace lidských práv a příběhem Vesny.

Zhodnotíme i schopnost sestavit a napsat dopis manažerce obchodu nebo starostovi města.


Klíčová slova

demokracie, lidská práva, svobodaPřiložené soubory:
COV_Rovnost2_Pribeh_Vesny.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV, podle příručky Rady Evropy "Život v demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.