Rozmanitost a pluralismus – 4/4 – Proč jsou lidská práva důležitá?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Na příkladu příběhu ostrova s potřebou nutnosti spolužití dvou rozdílných společností se žáci metodou kritického myšlení, rolovou hrou a pokusem o vyjednávání seznámí s významem mezinárodně ustanovených lidských práv a s náročností nalezení řešení přijatelného pro všechny zúčastněné.

Pomůcky

Kopie scénáře o ostrově (viz příloha)

Kopie situačních karet pro každou z malých skupin (viz příloha)

Seznam lidských práv (viz příloha)

Velké archy papíru a umělecké materiály potřebné pro závěrečnou prezentaci

Vlastní formulace cílů

Žáci zhodnotí příklady situací vznikajících při soužití lidí s odlišným způsobem života.

Žáci posoudí důvody vypracování mezinárodních dokumentů týkajících se lidských práv (především tam, kde jsou jednotlivci a komunity zranitelné).

Časový rozsah
1x 45 min*
Popis uč. jednotky

 

*(část tematického bloku navrženého na 4 hodiny)

 

Rozmanitost a pluralismus – 4/4 – Proč jsou lidská práva důležitá? (Proč potřebujeme zákonnou úpravu lidských práv k ochraně bezbranných lidí?)

Vyučující žáky seznámí se situací na ostrově – informace na přiložených kartách rolí – popíše ostrov, vysvětlení může doplnit mapou nakreslenou na tabuli, dá žákům informace o místních lidech (ostrovanech), žijících zde po celé generace. Sdělí žákům, že na ostrov připlula skupina osadníků, kteří se zde chtějí usadit a kteří se způsobem života od ostrovanů velmi odlišují.

Vyučující rozdělí třídu na dvě části, jedna část žáků představuje ostrovany, druhá osadníky.

Žáci nejprve pracují ve dvojicích tak, že jeden zastupuje ostrovany a druhý osadníky. Každý dostane kartičky se situacemi popsanými z hlediska svých lidí, vstoupí do jednání s druhou skupinou (předpokládáme, že jazyk není bariéra), měli by se pokusit probrat následující otázky a v ideálním případě se shodnout na jejich řešení:

a) Jaké nejvážnější problémy mají jejich lidé?

b) Čeho chtějí vyjednáváním dosáhnout?

Následně vyučující vyzve vždy dva zástupce ostrovanů a dva zástupce osadníků (vytvoříme ze všech žáků skupiny po čtyřech), aby zasedli k jednacímu stolu. Společně zahrají schůzku dvou národů a pokusí se probrat tyto dvě otázky a dohodnout další postup v budoucnosti.

Požádejte jednotlivé skupiny čtyř studentů, aby se nejdříve dohodly na nejvážnějších problémech, kterým skupiny čelí, a následně jednaly o dalších problémech podle závažnosti. Ideální postup je od toho nejvíce palčivého problému až k tomu nejméně významnému, dovolí-li to čas.

Než skupiny zahájí diskuse, připomeňte jim, že ostrované nemusí být zcela šťastní, pokud osadníci ostrov úplně neopustí, protože může být ohrožen celý jejich způsob života. Na druhou stranu se osadníkům toto nové místo velice líbí a mohou být připraveni si i silou vydobýt trvalé osídlení.


Zakončení

Vyučující shrne situace, kterými se žáci zabývali, pomocí následujících otázek:

  • Byla vyjednávání snadná nebo těžká? Proč?
  • Dosáhly skupiny vyjednáváním toho, co požadovaly?
  • Která ze skupin vyšla z vyjednávání lépe? Proč?
  • Měla některá skupina větší morální práva v jednotlivých situacích oproti druhé skupině?
  • Jaká je pravděpodobná budoucnost obou skupin na ostrově?
  • Co by mohlo zabránit dominanci jedné skupiny nad druhou?
  • Vypracujte seznam pravidel nebo principů, jež by mohly pomoci těmto skupinám žít společně v míru na ostrově. Porovnejte tento seznam vypracovaný třídou s klíčovými prvky lidských práv (viz přiložený text).
  • Které z těchto článků by mohly pomoci zabránit lidem, jako tito ostrované, přijít o svůj způsob života a jejich základní lidská práva?


Vyučující zdůrazní, že tyto situace se v minulosti mnohokrát udály, například když britští osadníci kolonizovali Austrálii nebo když Evropané kolonizovali Severní a Jižní Ameriku. V té době neexistovalo nic jako mezinárodní legislativa o lidských právech a došlo k mnoha krokům, které porušovaly lidská práva původních obyvatel. Podobné situace ale stále nastávají - například v případě jihoamerických domorodých kmenů, kterým je zabavována půda z důvodu těžby nebo kácení stromů nadnárodními společnostmi.

 

Oslava důležitosti lidských práv
Pro poslední aktivitu v této lekci vyučující vyzve žáky (ve skupinách), aby vybrali jedno lidské právo obsažené v Evropské úmluvě, o kterém se v průběhu této lekce diskutovalo, a vytvořili k němu plakát a připravili prezentaci o jeho důležitosti. Někteří žáci by mohli čerpat ze scén z hraní rolí o ostrovanech a ilustrovat tak problematiku dramatičtěji. Prezentace by mohla proběhnout před celou třídou, celým školním ročníkem nebo dokonce před celou školou. Tímto způsobem může lekce vyústit v navazující projekt, pokud to čas dovolí a budou-li mít žáci zájem.

Informační okénko:
Evropská úmluva o lidských právech byla zavedena na ochranu práv lidí, jejichž základní práva, například právo na život, právo na náboženskou svobodu nebo spravedlnost ze zákona, byla potlačena. Všechny vlády, jež jsou členy Rady Evropy, se zavázaly dodržovat články Úmluvy v souvislosti se všemi jejich občany. Každá země má povinnost hlásit mezinárodnímu společenství stav lidských práv ve své zemi. Jednotliví občané mohou podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva, domnívají-li se, že země, jejímiž jsou občany, potlačuje jejich lidská práva. Země může podat také žalobu na jinou zemi ohledně porušování lidských práv, to se ale nestává příliš často.

Evropská úmluva o lidských právech byla vypracována na základě Univerzální deklarace lidských práv, která byla přijata po genocidách druhé světové války.

 

Hodnocení

Vyučující zhodnotí zapojení žáků do procesu vyjednávání, snahu nalézt kompromis nebo jiné řešení, míru plnění udělených pokynů… Objektivní hodnocení žáků je jako v jakékoliv jiné hodině zaměřené především na formování postojů žáků nemožné.


Klíčová slova

demokracie, interkulturalita, lidská práva, svobodaPřiložené soubory:
COV_Rozmanitost_a_pluralismus_4_Texty.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV, podle příručky Rady Evropy "Život v demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.