Sexismus v reklamě

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Lekce žákům/kyním představí problematiku sexismu, konkrétně sexismu v reklamě. Žáci/kyně se naučí rozpoznávat sexistické reklamy a budou schopni/é kriticky reflektovat obraz, který sexistické reklamy vytváří o rolích mužů a žen ve společnosti.

Pomůcky

Nakopírované pracovní listy Ukázky sexistických reklam (pro skupiny po 4-5), Kritéria pro hodnocení sexistické reklamy (do dvojic), (případně) zadání na další hodinu ( max. 6 skupin).

Část II: tři nadepsané flipcharty, barevné lepící papírky (na každého žáka/žákyni alespoň 3)

Vlastní formulace cílů

Žáci/žákyně chápou, co je to sexismus.

Žáci/žákyně dokáží rozeznat sexistickou reklamu a popsat její problematické znaky.

Žáci/žákyně umí kriticky zhodnotit vliv reklamy na náš každodenní život.

Žáci/žákyně si uvědomují možné důsledky sexistické reklamy.

Časový rozsah
1 x 45 minut nebo 2 x 45 minut
Popis uč. jednotky

 
Lekci je možné zrealizovat v jedné hodině, nebo ve dvou hodinách. Druhá hodina sestává z prezentace skupinové práce. Žáci prostřednictvím reklamy analyzují problematiku genderových stereotypů, násilí, ideálu krásy nebo heterosexismu. Učí se danou problematiku popsat a kriticky zhodnotit její důsledky. Učí se pracovat se zdroji. 

 

Část I.

 

Úvod (3 minuty)

Sdělíme, že dnes se budeme věnovat reklamě. Ptáme se: Řídíte se reklamou při nákupu? Jaké strategie reklama využívá, aby zaujala zákazníka? Jak myslíte, že nás reklama ovlivňuje? Vnímáte ji pozitivně/negativně?

 

Skupinová práce - posuzování reklam (10 minut)

Rozdělíme žáky do skupin cca po 4-5 tak, aby byly čistě dívčí a čistě chlapecké skupiny, a rozdáme pracovní listy Ukázka reklam.

Vyzveme všechny, aby si reklamy ve skupinách prohlédli, prodiskutovali, jak na ně reklamy působí, a zkusili popsat, na čem reklamy staví. Je v nich nějaké pojítko? Jaký nám předkládají obraz o světě?

 

Diskuse nad prací ve skupinách (10 minut)

Vyzveme skupiny, aby řekly k čemu došly. Klademe doplňující otázky, klíčová slova z odpovědí můžeme zapisovat na tabuli. Dbáme na to, aby prostor pro vyjádření dostaly rovnoměrně dívčí i chlapecké skupiny: Jak na vás reklamy působily? Líbily se/nelíbily se? Proč ano/ne?  Čeho uvedené reklamy využívají? Jaký nám předkládají obraz o světě? Jaká by podle uvedených reklam měla být žena? Jaký by podle uvedených reklam měl být muž? Odpovídá to realitě?

 

Sexismus (7 minut)

Zeptáme se žáků, proč si myslí, že jsme vybrali zrovna tyto reklamy? Proč se jimi zabýváme?

Pokud žáci sami nedojdou k pojmu sexismus nebo k jeho pojmenování vlastními slovy, vysvětlíme, že jsme záměrně vybrali reklamy, které jsou sexistické. (Pokud již nebylo zmíněno dříve, dáme žákům prostor, aby zkusili popsat, co je to podle nich sexismus a sexistická reklama.)

 

Vysvětlíme že: Sexistická reklama zobrazuje předsudky, které se vztahují k pohlaví, a společensky tak zesměšňují určitou skupinu osob (ženy, muže, transgenderové jedince, sexuální menšiny). Využívá genderových stereotypů, ženy jsou často zobrazovány jako matky, kterým domácí práce působí požitek, nebo jako zranitelná, slabá stvoření, která musí zachránit nebo jim poradit muž. Často jsou ženy zobrazovány jako estetický doplněk mužů, klade se důraz na krásu a štíhlost. Muži naopak bývají zobrazováni jako živitelé rodiny, podnikatelé, svalovci, kterým je blízké násilí a moc. Reklamy také zobrazují téměř výhradně heterosexuální vztahy. Když jsou náhodou zobrazeni gayové, tak bývají zesměšněni jako málo mužní. Lesbický vztah, např. líbání dvou žen, slouží spíše k potěše mužských očí, případně jsou lesby zobrazeny jako málo ženské. (NESEHNUTÍ:Co je to sexistická reklama? Katalog kritérií, 2014)

 


Varianta A - chceme se tématu věnovat pouze jednu hodinu

 

Vyhledávání konkrétních znaků sexistické reklamy (8 minut)

Rozdáme nakopírovaná kritéria hodnocení sexistické reklamy (jeden papír do dvojice) a vyzveme žáky, aby hledali v ukázkových reklamách konkrétní znaky sexistické reklamy. Dáme jim cca minutu na seznámení se s kritérii a pak je vyzveme, aby “vykřikovali”, jaký znak v jaké reklamě spatřují a proč.

 

Důsledky sexistické reklamy (5)

Zeptáme se žáků, jaké důsledky může podle nich mít zobrazování genderových stereotypů, násilí a ideálu krásy na náš život. (viz poklady pro učitele/ky)

 

Ukončení hodiny (2 minuty)

Vyzveme žáky, aby zkusili nahlížet na reklamy kolem nich kritickým pohledem a hledali v nich, jak se nás snaží reklamy ovlivnit, na jaké naše pudy cílí. Vysvětlíme, že je důležité podrobovat obrazy, kterým jsme vystavováni reflexi a uvědomovat si, že svět, který zobrazují je zjednodušený a nepostihuje rozmanitost, se kterou se v realitě potkáváme. Je těžké tomu tlaku čelit, ale je důležité uvědomit si, že nemusíme být dokonale krásní, ženy hubené, muži svalnatí, že se nemusíme řídit tím, co vidíme v reklamách, časopisech apod.

 
 

Varinata B - chceme se tématu věnovat i v následující hodině

 

Zadání úkolu na další hodinu (10 minut)

Sdělíme žákům, že se tématu budeme věnovat i v příští hodině, kde budou prezentovat výstupy své skupinové práce. Skupiny budou po 4-5. (Rozdělení do skupin dle uvážení vyučujícího. Bylo by dobré, aby skupiny byly genderově promíchané.) Mohou si vybrat, jaký úkol z následujících možností zpracují (více skupin si může zvolit stejné zadání, není nutné, aby byly uplatněny všechny varianty) a v jaké formě (formu upřesníme dle technické vybavenosti třídy - zda je možné využít počítač a další techniku.)

Ve zbývajícím čase se žáci mohou domluvit na postupu práce, případně si vyjasnit zadání úkolů.

Sdělíme žákům, že každá skupina bude mít příští hodinu 4 minuty na prezentaci svého výstupu a že výstup bude hodnocen.

Požádáme žáky, aby nám na konci hodiny sdělili, které téma si jejich skupina vybrala.

 

 

Část II.

 

Úvod (2 minuty)

Určíme pořadí prezentujících skupin (buď se přihlásí dobrovolně, nebo pořadí vylosujeme), sdělíme, že každá skupina má na prezentaci 4 minuty a že 3 minuty budou věnovány diskusi nad jejich příspěvkem (Čas určen pro 5 skupin, v případě, že je skupin 6, má každá skupina na prezentaci 4 minuty a na diskusi jsou 2 minuty.)

 

Prezentace skupin (36 - 38 minut)

Při prezentacích dbáme na to, aby byly zodpovězeny otázky ze zadání. Doptáváme se. Proč vybrali dané reklamy, z jakých zdrojů čerpali při definování základního pojmu? Důležité je, aby byla zodpovězena otázka možných důsledků jednotlivých typů sexistických reklam. Vyzýváme “diváky”, aby prezentující doplnili v hledání možných důsledků, případně aby se doptali na věci, které je v prezentaci zaujaly.

 

Reflexe (5 minut)

Rozdáme žákům barevné lístečky a vyzveme je, aby na jeden napsali, jak se jim pracovalo ve skupině (a proč), a na druhý, co je zaujalo na probíraném tématu (a proč).

Každý pracuje samostatně, lístečky s odpověďmi lepí na flipcharty Jak se mi pracovalo? a Co mě zaujalo?

 

 

Zdroje

Lekce čerpá z informací uveřejněných na stránkách brněnského Nezávislého Sociálního Ekologického HNUTÍ (NESEHNUTÍ) http://zenskaprava.cz/  a https://prasatecko.cz a z letáku Co je to sexistická reklama? Katalog kritérií.

 

Přílohy

Podklady pro učitele/ky

Ukázky reklam

Kritéria sexistické reklamy

Zadání na další hodinu

 

Hodnocení

V druhé hodině hodnotíme skupiny dle toho, jak kvalitně zpracovaly zadaný úkol.


Klíčová slova

kritické uvažování, mediální gramotnost, projevit názorPřiložené soubory:
Sexismus v reklame_kriteria.docx  
Sexismus v reklame_podklady_pro_ucitele.docx  
Sexismus v reklame_ukazky reklam.docx  
Sexismus v reklame_zadani_ukolu_na_dalsi_hodinu.docx  Autor: Dagmar Krišová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.