Trestné činy

Zařazeno v tématech

Typ školy: Střední odborné vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tato lekce vede žáky k zamyšlení se nad definicí vybraných trestných činů a jejich závažností, přičemž to, jak vnímají žáci jednotlivé trestné činy, se poté porovnává se stávající platnou právní úpravou. Lekce je postavena na skupinové práci, diskusi a prezentaci skupinové práce.

Pomůcky

4-6 sad kartiček s trestnými činy (dle velikosti třídy), velké čisté papíry, lepidla, platné znění trestního zákoníku pro učitele, tužka, případně magnety pro připevnění na tabuli nebo provázek a kolíčky na zavěšení kartiček

Vlastní formulace cílů

Cílem je žáky seznámit s definicí trestných činů, nechat je posoudit závažnost jednotlivých trestných činů a poté jejich pohled poměřit s platnou právní úpravou.

  • Žáci definují pojem trestný čin
  • Žáci posoudí závažnost jednotlivých trestných činů
  • Žáci porovnají své odhady závažnosti trestných činů s platnou právní normou

Žáci budou během skupinové práce také rozvíjet komunikaci, argumentaci, sebeprosazení, a toleranci.

Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Učitel si předem připraví 4-6 sad kartiček s trestnými činy (viz příloha lekce pod názvem COV_lekce_ Pracovní list_trestné činy_přehled.doc), může pochopitelně vybrat jen některé (nebo naopak některé přidat), pokud to bude považovat za vhodné. Náhodně třídu rozdělí do 4-6 skupin (dle velikosti třídy). Každá skupina dostane sadu kartiček, čistý dvojlist a lepidlo.

Na úvod se žáci pokusí jednotlivé trestné činy na kartičkách definovat, nejprve ve skupinách (např. během 3 minut) a pak s pomocí učitele společně (není třeba vždy dojít ke zcela přesné definici, ale alespoň přibližné představě). Žáci mají občas problém rozlišit mezi vraždou a zabitím, pohlavním zneužitím a znásilněním, nejsou si jistí v pojmech zanedbání povinné výživy, rvačka nebo kuplířství. Poté učitel rozdá každé skupině definice trestných činů (viz příloha této lekce pod názvem COV_lekce_Pracovní list_trestné činy_definice.doc).

ALTERNATIVA: Pro ušetření času lze rozdat skupinám rovnou kartičky i s definicemi, popř. rozstříhat pracovní list s definicemi tak, že skupiny budou muset vždy přiřadit definici k správnému trestnému činu. Fáze hodiny, kdy se žáci bez zákonných definic snaží vysvětlit podstatu jednotlivých trestných činů, je ovšem velmi důležitá a bylo by dobré ji nepřeskakovat, pokud je to jen trochu možné.

 

2. Pak si každá skupina najde svoje místo, na kterém bude pracovat samostatně. Úkolem skupiny je společně se shodnout na pořadí závažnosti trestných činů od nejvíce závažných po nejméně závažné podle toho, jak si myslí, že jsou podle nich závažné. Dvě kartičky mohou (či nemohou) být vedle sebe (záleží na učiteli). Pak je skupina přilepí na papír a ke každému trestnému činu připíše maximální dobu trestu odnětí svobody (případně i minimální - záleží na učiteli). Studenti při této činnosti nepracují s odbornou literaturou ani s internetem. Uvádí jen svůj odhad.

Na práci s kartičkami je určen čas asi 15 minut. Učitel prochází mezi skupinami, kontroluje a pozoruje jejich činnost.

Pak učitel tuto činnost ukončí a požádá zástupce jednotlivých skupin, aby předstoupili před třídu a představili svá řešení. Jednotlivých skupin se učitel ptá, jestli všichni s uvedeným pořadím souhlasili a případně jak dosáhli shody, pokud spolu nesouhlasili, ptá se, proč tomu tak bylo. Se kterou kartičkou měli při zařazení největší problémy, proč dali ten který trestný čin na první, druhé či poslední místo apod.?

ALTERNATIVA: pokud budou kartičky jednotlivých skupin na papíru různé barvy, žáci budou moct připevnit kartičky na provázek natažený přes třídu (na provázku budou vyznačené roky odnětí svobody); tímto způsobem bude velmi dobře vidět, jak odlišnou závažnost jednotlivé skupiny kterým trestním činům přidělili. Současně bude ovšem vidět, že na řadě trestných činů se shodli.

Učitel žáky pochválí za spolupráci. Najde shodu a rozdíly mezi jednotlivými skupinami.

 

3. Teprve v této chvíli učitel žákům prozradí, za jak závažné považuje jednotlivé trestné činy náš platný trestní zákoník. Rozdá jim pracovní list - v přílohách pod názvem COV_lekce_Pracovní_list_trestné činy_definice a tresty.doc. Učitel může žáky vyzvat, aby si na pracovní list také dopsali, proč se jejich trest liší od trestu v zákoně. Souhlasí s tím, co říká zákon? Na základě toho je možné s třídou debatovat o tom, proč se jejich pohled shodoval/lišil s platným právem.

 

 

POZNÁMKY K PŘÍLOZE:

- COV_lekce_Pracovní_list_trestné činy_zákoník.doc je pracovní list pro učitele, obsahuje seznam jednotlivých trestných činů a úplné paragrafové znění

- COV_lekce_Pracovní_list_trestné činy_definice.doc je pracovní list pro žáky, který obsahuje název a stručnou definici trestného činu

- COV_lekce_Pracovní_list_trestné činy_přehled.doc je pracovní list pro žáky, který obsahuje názvy jednotlivých trestných činů

- COV_lekce_Pracovní_list_trestné_činy_definice_a_tresty.doc je pracovní list pro žáky, který obsahuje název, stručnou definici trestného činu, trest podle zákona a trest, který dala skupina.

 

Hodnocení

definice trestných činů


Klíčová slova

odpovědnost, právo, svobodaPřiložené soubory:
COV_lekce_Pracovni_list_trestne_ciny_zakonik.doc  
COV_lekce_Pracovni_list_trestne_ciny_definice.doc  
COV_lekce_Pracovni_list_trestne_ciny_prehled.doc  
COV_lekce_Pracovni_list_trestne_ciny_definice_a_tresty.doc  Autor: Martina Nováková a učebnice Právo pro každého (Partners Czech, 2001)


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.