Trestný čin a jednotlivá vývojová stádia trestné činnosti

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V začátku lekce se studenti dozvědí základní informace o právním pojetí trestného činu. Poté jsou rozděleni do několika skupin, ve kterých je jeden ze spolužáků seznámí s příběhem, na základě kterého poté diskutují o konkrétním trestném činu a určují, zda byl nějaký trestný čin spáchán, jaký a kým. Výsledky své práce odprezentují zbytku třídy.

Pomůcky

Pracovní list k hodině (Příloha 1)

3 tématické příběhy (Příloha 2)

Příslušné paragrafy z Trestního zákoníku (Příloha 3)

Vlastní formulace cílů

Studenti na základě příběhu diskutují o trestnosti popsaného jednání.

Konfrontace názorů s ostatními skupinami vede k nutnosti obhájit svoje tvrzení a tím i vysvětlit problematiku ostatním skupinám.

Student, který skupinku vede, ostatním vlastními slovy vysvětluje formy účastenství a stádia trestné činnosti, vysvětluje, proč je které jednání trestné.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Učitel zahájí hodinu dotazem, zda někdo dokáže definovat trestný čin. Objeví-li se několik definic, zhodnotí, co je na nich správného a co nikoliv. Sám pak vysvětlí, jak je pojem trestného činu chápán trestním zákonem (pojem trestného činu včetně zákonné definice vysvětlen v úvodu pracovního listu).

Dále vysvětlí, že současný Trestní zákoník dělí trestné činy na zločiny a přečiny, opět je možné zeptat se studentů, zda vnímají rozdíl. Poté objasní, v čem se přečiny a zločiny liší.

Následuje výklad o rozdělení trestných činů dle formy zavinění na úmyslné a nedbalostní a jejich další dělení na úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomou a nevědomou (dělení trestných činů a vysvětlení k jednotlivým druhům jsou uvedeny v pracovním listu). U každé formy zavinění uvede příklad, na kterém si studenti dovedou problematiku představit a tím od sebe jednotlivé formy odlišit.

Konkrétní příklady, které může učitel použít:

· Úmysl přímý: Usmrcení manžela kvůli nevěře.

· Úmysl nepřímý: Pachatel střílí na osobu A s vědomím možnosti, že zasáhne jinou osobu, kterou usmrtit nechce. (K této jiné osobě by v případě jejího usmrcení šlo o nepřímý úmysl)

· Nedbalost vědomá: Pachatel sváže při loupeži osobu A a předpokládá, že ji někdo později osvobodí z pout. Osobu A nikdo však nenalezne a zemře hladem a žízní.

· Nedbalost nevědomá: Vadné zavedení elektřiny, i když pachatel věděl, že k zavádění elektřiny nemá potřebné znalosti a zkušenosti, které vyústilo v požár.

Vyučující následně nechá prostor pro případné dotazy.

Pro další úkol potřebuje učitel tři dobrovolníky, ideálně vybrané hodinu předem s tím, že tento úkol promysleli doma (může je pochopitelně motivovat např. menší známkou... studenti, kteří se na úkol přihlásí, by měli být komunikativní, schopní vést diskuzi a řádně se na úkol připravit). Pokud to není možné nebo vhodné, osloví je na začátku hodiny.

Úkolem každého z 3 dobrovolníků je pozorně (doma) přečíst zadaný příběh na téma účastenství a vývojová stádia trestné činnosti. S pomocí příslušných paragrafů Trestního zákoníku, které rovněž dostane k dispozici (a to jen ty, které skutečně potřebuje, aby nedocházelo k zbytečným zmatkům), si ujasní, o kterou formu účastenství a které stádium trestné činnosti v příběhu jde. Sám pak připraví výklad k objasnění formy účastenství a stádiu trestné činnosti. Učitel mu pochopitelně v případě potřeby pomůže nebo jeho výklad doplní.

Učitel třídu rozdělí do 3 skupin, každé ze skupin je přidělen jeden vedoucí (student, který se dobrovolně přihlásil na domácí úkol). Skupiny se rozmístí po třídě tak, aby se navzájem pokud možno neslyšely. Vedoucí student požádá některého člena skupiny, aby přečetl zadaný příběh. Poté sám vede diskuzi o tom, co se v příběhu stalo, zda ostatní považují příslušná jednání za trestná a proč. Vysvětlí, co se rozumí pod pojmem účastenství a stádii trestné činnosti. Objasní, o které formy v daném příběhu jde, pokusí se je vlastními slovy definovat a vysvětlit. Zároveň uvede, že existují i další formy. Student by měl být připraven zodpovědět případné dotazy a vést diskuzi směrem, který zaručuje dosažení cíle, tedy vysvětlení problematiky účastenství a stádií trestné činnosti.

V průběhu diskuze je zvolen mluvčí skupiny (někdo jiný než student vedoucí debatu), jehož úkolem v závěru hodiny je stručně nastínit zadaný příběh, vysvětlit, o kterou formu účastenství a stádium trestné činnosti v příběhu šlo a zároveň tuto konkrétní formu a stádium vysvětlit ostatním.

V závěru hodiny může učitel shrnout jednotlivé formy účastenství a stádia trestné činnosti. Poté rozdá (nebo mailem pošle) pracovní list, neboť během hodiny nemají studenti příliš možnost dělat si poznámky.

Za splnění dobrovolného domácího úkolu učitel může studenta odměnit např. plusovými body do testu.

Hodnocení

Výklad dobrovolníků - účastenství a vývojová stádia trestné činnosti

Závěrečná konfrontace mluvčího skupiny se zbytkem třídy – vzájemné vysvětlování problematiky


Klíčová slova

odpovědnost, právoPřiložené soubory:
COV_Trestny_cin_Priloha_1.doc  
COV_Trestny_cin_Priloha_2.doc  
COV_Trestny_cin_Priloha_3.doc  Autor: Petra Janoušková & Jitka Oliberiusová, Právnická fakulta UK


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.