Vytvoření atmosféry ve třídě 2 - Pravidla - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Aktivita je vhodná pro žáky všech typů škol ZŠ, SOŠ, Gym.

V průběhu aktivity žáci vytvářejí pravidla, která by měla být obecně přijata a respektována v rámci jejich mikrokomunity (třídy). Učí se tím vzájemnému respektu při komunikaci a následně pak posilují schopnost dodržovat nějaké normy, respektovat se a být ve vzájemné úctě.

Pomůcky

Velké archy papíru rozdělené do tří částí, fixy

Vlastní formulace cílů
 • Žáci sami vytvářejí pravidla platná pro jejich kolektiv, prožívají aktivní účast při vytváření třídní komunity ve smyslu mikrospolečnosti.
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Motivace: Aktivity uvedené v lekci se soustředí na vytvoření či obnovení atmosféry ve třídě, ve které se žáci cítí dobře a bezpečně. To jsou základní požadavky podporující efektivitu vzdělávání. Každé rušení poutá pozornost a stojí hodně času a energie. Aktivity žákům pomáhají vytvářet funkční mikrospolečnost tím, že poznají své spolužáky, domluví se na pravidlech platných pro skupinu, sdílejí osobní zkušenosti s ostatními a budují sebeúctu, definují vlastní identitu v rámci skupiny a spolupracují s ostatními. Vytvořená pravidla musí platit stejně pro všechny, to znamená „Od ostatních mohu očekávat totéž, co ostatní očekávají ode mne". Žáci si musí být tohoto vědomi. Každý žák je individualita, přispívá tedy komunitě něčím jedinečným a zvláštním. S každým žákem je nutné jednat s respektem a zájmem. Uvedené aktivity jsou vhodné pro mladší i starší žáky, úroveň uvažování se však bude lišit.

Aktivita "Práva, povinnosti a pravidla ve třídě"

Průběh:

Třída je rozdělena do skupin maximálně po pěti žácích. K rozdělení využijeme losovátka (kartičky vlastní výroby z různými znaky, které umožňují žáky rozdělit do skupin - počet žáků dle potřeby) nebo rozdáme karty pro vytvoření skupin (analogie první aktivity, kde jsme použili karetní páry - viz aktivita Vytvoření atmosféry ve třídě 1), můžeme tvořit skupiny kejklířů, houslistů, skupiny podle barev, květin, ... dle výběru učitele. Každou skupinu ještě pro jednoduchost označíme písmeny podle abecedy A, B, C, D, ... Učitel krátce vysvětlí, oč v aktivitě půjde a připomene žákům následující (v zásadě vysloví pravidla pro vytvoření pravidel, může je mít i připravená v písemné podobě na archu či tabuli): v závěru aktivity bude určeno několik pravidel, která budou obecně akceptovatelná třídou a budou ve třídě vyvěšena. Formulace pravidel je potřeba zadávat v pozitivním znění, bez záporů tzn. DĚLEJTE to či ono namísto NEDĚLEJTE. Formulované pravidlo i povinnost musí být konkrétní a popisovat požadované chování, např. právo na vyslyšení tj. máme povinnost vyslechnout; pravidlo - zůstat potichu, když ostatní hovoří. Poznámka: může se stát, že žáci budou mít problém k některým formulovaným právům nalézt příslušnou povinnost, pak je možné vypomoci či ponechat větší prostor pro diskusi.

Každá skupina jmenuje svého mluvčího. Učitel požádá skupiny o krátkou zpětnou vazbu - jak si skupiny zvolily svého mluvčího?

Každá skupina dostane arch papíru rozdělený na tři části. Do horní třetiny papíru skupina zaznamenává práva, která si myslí, že má každý jednotlivec (včetně učitele) ve třídě. Zaznamenávají se všechny nápady a ideálně jsou i očíslovány.

Žáci následně poskytují zpětnou vazbu (prostřednictvím svého mluvčího) na základě těchto otázek:

 • Jak dobře si myslíte, že jste splnili váš úkol? Co všechno vám při jeho plnění pomohlo? Co vám naopak v jeho plnění bránilo?

V další fázi si skupiny předají svá vypracování práv viz příklad v závorce (skupina A skupině B, skupina B skupině C a skupina C skupině A).

Každá skupina posoudí seznam práv vytvořených předchozí skupinou a zapíše, jaká povinnost z daného práva plyne (se stejným číslováním do nového sloupce na archu) s využitím následujících otázek:

 • Jaké povinnosti je třeba třeba respektovat k naplnění těchto práv?
 • Co je potřeba udělat? Jak je potřeba se chovat?

Například: Právo: „Každý má právo se vyjádřit." - Povinnost: „Naší povinností je vyslechnout jej."

Skupiny si mezi sebou opět vymění archy (posunem dále - viz výše) a posoudí všechny informace od předchozích dvou skupin a dohodnou se na maximálně pěti pravidlech. Tato pravidla napíší tučným písmem do poslední třetiny papíru. Nakonec je tato část s pravidly odstřižena a vyvěšena na nástěnku. Mluvčí jednotlivých skupin vysvětlí svá pravidla celé třídě.

Následuje společná aktivita celé třídy, kdy v rámci diskuse vedené učitelem nebo schopným žákem žáci určí pravidla, která je možná vymazat - jsou duplicitní, analogická. Některé skupiny nemusí být svolné k vymazání jejich návrhů, zatímco u jiných to nemusí být problém. Žáci by se měli pokusit dosáhnout rozhodnutí, se kterým bude každý souhlasit. Namísto vyloučení práce některé skupiny je lepší si duplikáty ponechat k následnému posouzení. Takto jsou pravidla připravena ke konečnému hlasování.

Hlasování o pravidlech: Každý žák má čtyři kupóny, které může přiřadit pravidlům, o kterých se domnívá, že by měla být ve třídě uplatňována. Žáci mohou rozdělit své kupóny mezi navržená pravidla libovolným způsobem - například, mohou je uplatnit všechny při hlasování o jednom pravidle nebo je rozdělit rovnoměrně mezi více pravidel. Čtyři pravidla s nejvyšším počtem hlasů se stávají pravidly třídy. Je možné je převést do písemné formy, kterou všichni studenti podepíší a následně se tato pravidla vystaví ve třídě. (Učitel si může upravit počet výsledných pravidel dle potřeb).

 

Závěr a reflexe:

V závěrečné diskusi žáci vyhodnotí, jak se jim pracovalo. Co jim pomáhalo při vytváření pravidel. kdo jim osobně byl nápomocen a čím. V konečném důsledku je nejdůležitější samotné dodržování pravidel. A je otázka, jak skupina včetně učitele naloží s přístupy nedodržování / dodržování pravidel (zamítnutí / pochvala). Záleží pak na skladbě skupiny a celkovém klimatu ve třídě.

Hodnocení

Aktivita navozuje atmosféru ve třídě, stmeluje skupinu, podstatným výsledkem je zde vytvoření pravidel (přibližně pěti), která uznává celá třída.


Klíčová slova

demokracie, osobnostní rozvoj, projevit názor

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Martina Röhlichová

  Martina Röhlichová

  Skvělé, děkujeme! Při vkládání lekce jsem o tom hodně přemýšlela, neb pravidla jsem mnohokrát vytvářela se svými žáky speciálně na různých akcích, když jsme spolu měli trávit hodně času a také jsem je viděla vyvěšená u své dcery ve školce apod. Znamená to, že se vytvářejí na různých věkových stupních a například pomáhají dětem akceptovat skupinu, začlenit se do ní. Je ovšem pravda, že v materiálu, který je převzat ze sbírky Učení demokracii je pro žáky určitě těžké formulovat "právo" a k němu "povinnost". Pokud jste toto s žáky zvládali, pak to lze jedině vysoce hodnotit. Dovedu si představit, že to dalo hodně práce. Věřím, že to žákům přineslo uvědomění celé řady podstatných věcí. Zdálo se Vám to asi i náročné postupem. Napadlo Vás v rámci vyzkoušení aktivity nějaké zjednodušení? Děkuji moc.

  11. 1. 2012 / 14:24 1326288264
 • Petra Slámová

  Petra Slámová

  Zkoušela jsem aktivitu v rámci projektu, a to v 9.ročnících i v nižších. Bylo to pro ně dost náročné, ale nakonec, s přispěním učitele, to žáci zvládli a některé třídy svá pravidla vyvěsily ve svých kmenových třídách.

  10. 1. 2012 / 18:22 1326216159