Země, kterou chceme

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Žáci společně přemýšlí nad tím, jak by si přáli, aby vypadala ČR v roce 2030. Dozvídají se o procesu formulace rozvojových cílů v rámci Agendy 2030 na globální i národní úrovni. V doplňující hodině mají příležitost zkoumat vzájemné vazby mezi jednotlivými cíli a uvědomit si jejich propojenost.

Pomůcky

větší arch papíru pro každou skupinku (4-5 žáků), psací (či výtvarné) potřeby, přístup k internetu (stačí na chytrých telefonech žáků, min. dva ve skupince)

Vlastní formulace cílů
 • Žáci se zamýšlí nad tím, jak by si představovali Českou republiku v roce 2030 a s vědomím planetárních hranic formulují své priority.

 • Žáci se seznámí s globálními Cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a procesem vyjednávání strategie na národní úrovni (Strategický rámec ČR 2030).

 • Žáci zkoumají vzájemné vazby mezi jednotlivými cíli a porozumí, proč je důležité se jimi nezabývat izolovaně.

Časový rozsah
1-2 x 45 min.; zadání domácího úkolu je potřeba provést před první hodinou
Popis uč. jednotky

 
1. Udržitelnost: shrnutí domácího úkolu (5 min.)

Žáci si přinášejí vypracovaný domácí úkol zadaný v předchozí hodině, který na začátku hodiny shrneme.


Zadání domácího úkolu:

1. Jak rozumíte pojmu „udržitelnost“? Zeptejte se ve svém okolí. Co si pod tímto pojmem představují ostatní? Jak by jej definovali?

2. S pomocí internetu vlastními slovy definujte pojem „udržitelný rozvoj“.


Shrnutí v hodině:

Ve třídě sdílíme definice „udržitelného rozvoje“ a zkoumáme význam pojmu „udržitelnost“. Co mají jednotlivá zjištění společného? V čem se liší? V čem spočívá „udržitelnost“ rozvoje?

Poté můžeme přečíst (či ukázat na tabuli) některé příklady:

 • „Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí v současnosti tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací”. (Cíle udržitelného rozvoje. Průvodce pro děti)

 • Zákon o životním prostředí z roku 1992 říká, že udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.

 • Evropský parlament udržitelný rozvoj definuje jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“.

   

2. ČR v roce 2030 – Země, kterou chceme (13 min.)

Žáky rozdělíme do skupin po 4-5. Požádáme je, aby se zamysleli nad tím, jak by chtěli, aby Česká republika vypadala v roce 2030.

Tip z praxe: V této fázi je možné nechat žáky zavřít oči, pustit klidnou hudbu a postupně klást evokační otázky: Představte si, že žijete v té nejlepší zemi, jakou si dovedete představit - jaká je? Jak vypadá místo, ve kterém žijete? Kdo v něm žije a jak? Jak trávíte den - a co děláte pro zábavu? Jak vypadá příroda? apod.

Za účelem rozproudění diskuze ve skupinách jim nabídneme následující podotázky (můžeme je např. napsat na tabuli):

 • Jak by vypadala země, ve které bych chtěl/a žít?

 • Na čem mi záleží? Co potřebuji ke spokojenému životu?

 • Jak by mohla vypadat spravedlivější společnost?

 • Je taková společnost „udržitelnější“ než ta současná? 

Je možné, že žáci se budou zaměřovat spíše na negativní stránky a problémy, které vnímají v dnešní ČR. Pokusíme se jejich pozornost přeorientovat na pozitivně formulovanou vizi/cíle (Jak by vypadala země, ve které by se tyto problémy podařilo vyřešit?). Pokud zaznamenáme negativní formulace, pomůžeme je žákům přeformulovat pozitivně (př.: Neexistuje chudoba. → Každý má uspokojeny své základní lidské potřeby a může žít důstojný život.).

Ozkoušený tip: Osvědčilo se nám nechat žákům prostor volně tvořit - společně kreslit, lepit, malovat a psát na velký arch papíru a následně je nechat vlastními slovy popsat, co by ve světě rádi viděli.

Vyzveme žáky, aby ve skupinkách diskutovali a výsledek zaznamenali na papír (v podobě hesel či obrázků). Myšlenky si pak vzájemně sdílíme.

Poznámka: Formulace vizí/cílů může probíhat na různých úrovních abstrakce, což by ovšem pro naplnění cílů tohoto programu nemělo být překážkou.

 

3. Cíle udržitelného rozvoje – ve světě a u nás (17 min.)

Žákům krátce představíme Cíle pro udržitelný rozvoj a jejich kontext:

 • globální (viz str. 3-4 brožury):

  • Původní cíle, Rozvojové cíle tisíciletí (od r. 2000 do r. 2015) se zaměřovaly zejména na řešení problémů tzv. rozvojového světa – odstraňování chudoby a hladomoru, nemocí, zlepšení dostupnosti vzdělání, apod. Některé z nich se podařilo naplnit a některé ne.

  • Nové cíle byly vyjednány mezinárodním společenstvím v roce 2015 a jsou mnohem komplexnější. Do jejich formulace se zapojilo širší spektrum aktérů, včetně občanské společnosti, odborníků a businessu. Zároveň je závazný pro všechny země světa – ne pouze pro ty tzv. rozvojové, ale také např. pro ČR. S jejich splněním se počítá během následujících 15 let, tedy do r. 2030.

   Tip z praxe: Pro představení Cílů udržitelného rozvoje můžeme žákům pustit krátké video, např. Česko mění svět v češtině nebo "Numbers in Action" v angličtině.

 • národní:

  • Na jaře 2017 by měl být českou vládou schválen strategický dokument, který je společným plánem pro udržitelnou kvalitu života v ČR. Říká se mu strategický rámec Česká republika 2030. Také v ČR se do jeho příprav zapojily nevládní neziskové organizace a odborníci.

  • Jedná se o příspěvek ČR knaplnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (Agendy pro udržitelný rozvoj 2030) a příslušných strategických cílů EU.

Žáky vyzveme, aby si prošli jednotlivé globálně schválené Cíle udržitelného rozvoje (ve vytištěné/elektronické brožuře, příp. na internetu (1)).

Tip z praxe: Zájemci se mohou ponořit také do témat strategie ČR 2030, více (včetně videa), viz: https://www.cr2030.cz/

 

4. Inspirace a reflexe (10 min) 

V krátké diskuzi propojíme vizi žáků pro život v ČR s globálními cíli.

Otázky k diskuzi:

 • Najdete mezi cíli některá témata, která vás v první fázi nenapadla, ale jsou pro vás důležitá?

 • Odráží se ve vašich vizích ekonomické, sociální i environmentální aspekty nebo jste některou z těchto oblastí úplně vynechali?

 • Postrádáte naopak mezi globálními cíli některé oblasti? 

Žákům dáme chvíli na doplnění svých vizí (ČR v roce 2030) na základě inspirace globálními SDGs. 

Žáky vyzveme k tomu, aby své vize zhodnotili z hlediska definic udržitelnosti ze začátku hodiny a proveditelnosti:

 • Ve kterých ohledech je vaše vize udržitelná a ve kterých ne? Jsou mezi definicemi důležité rozdíly, které by se v tomto zhodnocení výrazně projevily?

 • Co konkrétního se musí stát, aby se jednotlivé cíle naplnily? Jak k tomu můžete přispět sami?


   

5. Možný domácí úkol

Žákům rozdáme či pošleme tento úryvek. Jedná se o formulaci vize ČR v roce 2030 z úvodu strategického rámce ČR 2030. Na základě vlastní formulované představy o tom, jak by měla ČR vypadat v roce 2030 a toho, co se dozvěděli v hodině, mají žáci za úkol připravit podobný text (či upravit tento), který by odrážel vizi jejich/jejich skupiny o směrování ČR.

Vize: jaká má být Česká republika v roce 2030?

Česká republika je v roce 2030 demokratickým, právním státem založeným na respektu k občanským, politickým, hospodářským a sociálním právům svých obyvatel a rozvíjejícím svou kulturně danou identitu. Zajišťuje vysokou kvalitu života a současně respektuje přírodní limity a chrání biologickou rozmanitost. Cíleně také napomáhá dosažení těchto hodnot jinde ve světě. Udržitelný rozvoj České republiky je poměřován zvyšováním kvality života každého jednotlivce i společnosti jako celku. Naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat ty své. Česká republika je soudržnou, aktivní a podnikavou společností rovných příležitostí a minimalizuje strukturální a sociální nerovnosti. Společnost a struktury rozhodování jsou odolné a pružné, schopné včas rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně reagovat na neočekávané změny a měnící se dynamiku globálního vývoje. Odolnost společenských vazeb a struktur a věcné řešení problémů jsou posilovány diskusí a dohodou.

  

6. Možné rozšíření: Propojenost a reflexe (až 45 min.)

Tento blok navazuje na předchozí hodinu; množství diskutovaných cílů (či počet zopakování celého bodu „propojenost“) lze určit podle časových možností.

Propojenost:

Žáky požádáme, aby ve skupinách ze svých vizí vybrali celkem tři cíle (či, podle míry abstrakce, vize v urč. oblastech života), které jsou pro ně nejvíce zajímavé či důležité - a to tak, aby se vždy jeden z nich týkal ekonomiky, jeden společnosti a jeden životního prostředí. Následně mají žáci za úkol se zamyslet, jak spolu tyto tři cíle vzájemně souvisí a jaké jsou mezi nimi vazby:

 • Jaké jsou mezi jednotlivými cíli vztahy? Jak jsou silné?

 • Jak naplnění jednoho cíle podpoří naplnění těch ostatních?

 • Jak nenaplnění jednoho cíle podrývá ty ostatní?

Žáci svá zjištění zaznamenají do diagramu na nový arch papíru.

 

Sdílení a reflexe:

Žáci svá zjištění prezentují ostatním, kteří je doplňují. Společně odpovídáme na následující otázky: 

 • Opakují se některé souvislosti? Jsou některá témata/cíle vzájemně propojena podobným způsobem?

 • Bylo pro vás složité najít vazby mezi tématy? Co vás překvapilo?

 • Co to znamená pro způsob, jakým se snažíme cílů dosáhnout?

 

 

1) Např. zde: http://www.fors.cz/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/#.WGlcq5IX6dw (podrobnější informace než v brožuře, včetně podcílů; vhodné pro starší žáky). 

2) Kompletní verze strategického rámce ČR 2030 je ke stažení na https://www.cr2030.cz/.

 

Hodnocení

Hodnotit je možné vypracování domácího úkolu (bod 5).


Klíčová slova

demokracie, identita, kritické uvažování, občanská společnost, odpovědnost, participace, politika, projevit názor, spolupráce, udržitelný rozvoj

Autor: Vendula Menšíková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.